Склад кафедри (ДО)

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Склад  кафедри дошкільної освіти


Степанова Тетяна Михайлівна

Декан факультету дошкільної та початкової освіти

доктор педагогічних наук, професор

Голова спеціалізованої вченої ради К 38.134.02;

 

 

 

 

 

 

 

 

Трифонова Олена Сергіївна

Завідувач кафедри дошкільної освіти

Доктор педагогічних наук (2013 р.), професор кафедри теорії і методики дошкільної освіти (2015 р.).

Тема докторського дослідження: Теоретико-методичні засади формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку (зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова).

Викладає такі навчальні дисципліни:

 1. Дошкільна лінгводидактика
 2. Організація художньо-мовленнєвої діяльності дітей
 3. Формування мовленнєвої особистості дитини-дошкільника
 4. Технології викладання фахових методик

Керує науково-дослідною темою кафедри: Теоретико-методичні засади формування творчої особистості дітей дошкільного віку в різних видах діяльності.

Індивідуальна тема дослідження — Формування креативно-мовленнєвої особистості дитини старшого дошкільного віку в художньо-мовленнєвій діяльності.

Основні праці

 1. Трифонова О.С. Формування фонетичної компетенції в дітей 5-го року життя [навчально-методичний посібник]. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 241 с.
 2. Трифонова О.С. Формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку [моногр.]. — Одеса : видавництво ТОВ «Лерадрук», 2012. – 467 с.
 3. Трифонова О.С. Формування комунікативної компетенції у магістрантів дошкільної освіти в умовах полікультурного середовища Комунікативно-мовленнєвий супровід професійної підготовки майбутніх фахівців півдня України [колект. моногр.] / А.М.Богуш, Ж.Д.Горіна, Л.І.Казанцева, О.І.Кисельова, О.В.Ковтун, О.М.Руснак, О.С.Трифонова, М.П.Черкасов /За заг. ред. академіка А.М.Богуш. – Одеса : Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2012. – 268 с. – С. 117 –161.
 1. Трифонова О.С. Комунікативно-мовленнєвий супровід становлення україномовної особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти півдня України : [навчальний посібник] / А.М.Богуш, О.С. Трифонова, О.І.Кисельова. – Одеса : Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2013. – 241 с., авторський внесок – 6 друк. арк.
 2. Трифонова О.С., Паршук С.М. Підготовка руки дитини 5-6 років до письма засобами образотворчого мистецтва У кн..: Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В.О.Сухомлинського: моногр. / Т.М.Степанова, О.С.Соколовська, О.С.Трифонова та ін.; за заг. ред. Т.М.Степанової. – К. : Видавничий дім «Слово», 2016. – С.177-197.
 3. Трифонова О.С. Вплив розвивального мовленнєвого середовища на формування мовленнєвої особистості старшого дошкільника / О.С.Трифонова // Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – № 6/СХVІ, 2013. – С. 133 – 137. (фахове видання).
 4. Трифонова О.С. Методичні засади формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку / О.С.Трифонова // «Нова педагогічна думка». – Науково-методичний журнал. – № 3 (79). – 2014. – С. 89 – 92. (фахове видання).
 5. Трифонова О.С. Фонетична виразність мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів як запорука правильного мовлення їхніх вихованців / О.С.Трифонова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук. пр. / гол. ред. В.Д.Будак, гол. ред. сер. О.М.Пєхота. – Випуск 1.45 (106). – (Серія «Педагогічні науки»). – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. – С. 149 – 154. (фахове видання).
 6. Трифонова О.С. До проблеми усвідомлення дітьми дошкільного віку звукової системи рідної мови / О.С.Трифонова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 49. – С. 117 – 122. (фахове видання).
 7. Трифонова О.С. Використання лінгводидактичних ідей А.М.Богуш у формуванні мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку / О.С.Трифонова // Наука і освіта : Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. — № 10/СХХVІІ, 2014. – С. 203 – 206. (фахове видання).
 1. Трифонова О.С. Діяльнісний підхід у розвитку креативно-мовленнєвої особистості дитини старшого дошкільного віку // Scientific journal «The progressive researches «Science & Genesis» : Prague, Czech Republic. Publishing Center of The International Scientific Association «Science & Genesis», Prague, April # 1 / 2015. – 190 p . — P. 104 –106.

 

Соколовська Олександра Семенівна

Кандидат педагогічних наук (1990 р.), доцент кафедри початкової освіти (1993 р.).

Тема кандидатського дослідження: Суспільно корисна продуктивна праця у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського (зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки ).

Викладає такі навчальні дисципліни:

 1. Вікова фізіологія та валеологія
 2. Здоровий спосіб життя та формування знань про основи здоров’я дошкільників
 3. Екологія та природознавство з методикою навчання
 4. Екологічне виховання дітей дошкільного віку

У руслі науково-дослідної теми кафедри виконує індивідуальну тему дослідження — Виховання духовності у дітей старшого дошкільного віку.

Є заступником декана з наукової роботи, керує науково-дослідною роботою студентів.

Основні праці:

 1. Соколовська О.С. Формування знань про здоровий спосіб життя в старших дошкільників на засадах педагогічної спадщини В. О. Сухомлинськогою.: Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В.О.Сухомлинського: моногр. / Т.М.Степанова, О.С.Соколовська, О.С.Трифонова та ін.; за заг. ред. Т.М.Степанової. – К. : Видавничий дім «Слово», 2016. – С.155-177
 2. Степанова Т., Соколовська О.С. Зміст підготовки фахівців до роботи з дітьми перед шкільного віку в сучасних вищих навчальних закладах.: Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В.О.Сухомлинського: моногр. / Т.М.Степанова, О.С.Соколовська, О.С.Трифонова та ін.; за заг. ред. Т.М.Степанової. – К. : Видавничий дім «Слово», 2016. – С.234
 3. Соколовська О.С. Науково-дослідна робота студентів як засіб формування екологічної культури майбутнього вихователя: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. «Інтеграція науково-дослідної й навчальної діяльності як чинник професійного становлення особистості майбутнього фахівця природничої галузі» (м. Чернігів 4 грудня 2014 р.). — С. 19-21
 4. Соколовська О.С. Науково-дослідницька робота студентів як засіб формування творчої особистості майбутнього вихователя/ О.С. Соколовська // Науковий вісник МДУ імені В.О Сухомлинського: збірник наукових праць. / гол.ред. В.Д.Будак. – Випуск 1.41 (93).- Т.1. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2014. – 232 с.  (серія «Педагогічні науки») С. 173-178
 5. Соколовська О.С. Педагогические идеи В.А. Сухомлинского в контексте профессиональной подготовки будущих воспитателей дошкольных учебных заведений / О.С. Соколовська // Международный научно-практический конгресс педагогов и психологов м. Женева (Швейцарія) грудень 2014 р.  International scientific-practical congress of pedagogues and psychologists «The generation of scientific ideas» the 27th of November, 2014 , Geneva (Switzerland). Volume 1.– С. 78-82
 6. Соколовська О.С. The problem of preserving and strengthening the health of preschool children at the inheritange of V. A Sukhomlynsky.: Zbior artykulow naukowych. Z 40 Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej» Pedagogika. Wspokzesne tendencje w nauce і edukacji» (28.02.2016) — Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – str. 28-32
 7. Соколовська О.С. В.О.Сухомлинський про формування толерантності у педагогічному спілкуванні: Zbior artykulow naukowych. Z 40 Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-
  Praktycznej» Pedagogika. Wspokzesne tendencje w nauce і edukacji» (30.01.2016-
  31.01.2016) — Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – str. 17-22.
 8. Соколовська О.С. Виховання культури потреб особистості засобами художньо-естетичного пізнання світу/ О.С. Соколовська. – : Педагогічний альманах: збірник наукових праць/ ред. кол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Випуск 26
 9. Соколовська О.С. Вплив дошкільного навчального закладу на формування ціннісного ставлення до праці дітей старшого дошкільного віку/ О.С. Соколовська. –  Проблемы современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология. – Сб. статтей. – Ялта: РИО КГУ, 2014. – Вып. 46. – 2.6
 10. Соколовська О.С. Психолого-педагогическое влияние семьи на эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста: RevistaPsihologie. Pedagogie speciala. Asistenta sociala” fondata de Facultatea de Psihologie §i Psihopedagogie speciala a Universitatii Pedagogice de Stat din Chi§inau „Ion Creanga” reprezinta un mijloc de informare §i formare in domeniile psihologiei, pedagogiei speciale, asistentei sociale. In vederea unei colaborari fructuoase si pentru a u§ura munca redactionala §i editarea revistei in conditii bune, autorii sunt rugati sa respecte cerintele fata de materialele prezentate. – C. 42-52.

 

Лісовська Тетяна Адамівна

Кандидат педагогічних наук (2011 р.), доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти (2014 р.).

Тема кандидатського дослідження: Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку (зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка).

Викладає такі навчальні дисципліни:

 1. Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти
 2. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
 3. Теорія і методика музичного виховання
 4. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

У руслі науково-дослідної теми кафедри виконує індивідуальну тему дослідження — Формування творчо-імпровізаційної особистості дитини старшого дошкільного віку в музичній діяльності.

З 2014 р. працює над темою докторського дослідження «Теоретичні і методичні підготовки майбутніх виховання до музично-імпровізаторської діяльності з дітьми дошкільного віку.

Основні праці:

 1. Лісовська Т.А. Музичне виховання дітей дошкільного віку: [навчально-методичний посібник] / Тетяна Адамівна Лісовська. – Миколаїв: Вид.-ць Прокопчук Т. Ю., 2014. – 342с.
 2. Лісовська Т.А. Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку [монографія] / Тетяна Адамівна Лісовська. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 256с.
 3. Лісовська Т.А. Музично-ігрова діяльність як засіб духовно-морального виховання дітей старшого дошкільного віку на засадах педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського.: Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В.О. Сухомлинського: монографія: за заг. Ред. Т.М. Степанової. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. – С. 123–155
 4. Лісовська Т. А. Імпровізація як вид творчої діяльності в теорії і практиці музичної освіти» / Т.А.Лісовська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського: зб. наук. праць (Педагогічні науки). – Випуск 2 (49) – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2015. – С. – 42-45. (фахове видання).
 5. Лісовська Т. А. Розвиток творчих здібностей старших дошкільників у процесі музично імпровізаторської діяльності / Т. А. Лісовська. –Науково-практичний журнал Державного закладу Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2013. – № 3/С ХІІІ. – С. 93–95.
 6. Лісовська Т. А. Педагогічна імпровізація як умова включення старших дошкільників у процес музичної творчості / Т. А. Лісовська. – Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: зб. наук. пр. – Одеса, 2014. – Спец. випуск. – С. 190 – 196.
 7. Лісовська Т. А. Вплив музичного середовища на розвиток імпровізації в дітей дошкільного віку / Т. А. Лісовська. – Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. –  Вип. 1.45 (106). – Миколаїв : МДУ, 2014. – С. 83 – 87.
 8. Лісовська Т.А. Музична імпровізація в контексті професійної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку у вищих навчальних закладах / Т. А. Лісовська. – Хмельницька обласна рада, Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький : ХГПА, 2016. – С.171– 176. (фахове видання).
 9. Лісовська Т.А. Problems of business cooperation between the preschool teacher and musical teacher in preschool educational institution: Z 40 Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Naukowe Wyszukaj» (30.10.2015 – 31.10.2015) — Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – 72 str. – str. – 68
 10. Лісовська Т.А. Проблема професійної підготовки майбутніх фахівців з дошкільної освіти у вищих навчальних закладах/ Т. А. Лісовська. –  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського: зб. наук. праць (Педагогічні науки). – Випуск 2 (53) – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського 2016. – С. 101 – 109 (фахове видання).

 

Кардаш Ірина Миколаївна

Кандидат педагогічних наук (2009 р.).

Тема кандидатського дослідження: Творчий розвиток філологічної спадщини О.О. Потебні в сучасній лінгводидактиці (зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова)).

Викладає такі навчальні дисципліни:

 1. Культура мовлення і виразне читання
 2. Риторика, культура та техніка мовлення вчителя-логопеда

3.Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям

4.Дитяча література

У руслі науково-дослідної теми кафедри виконує індивідуальну тему дослідження — Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку в театрально-ігровій діяльності.

Є вченим секретарем кафедри, ради факультету, відповідальним секретарем за випуск збірника наукових праць факультету «Українське дошкілля».

Основні праці:

 1. Кардаш І. М. Використання спадщини В.О.Сухомлинського у вихованні любові до природи дітей старшого дошкільного віку / Ірина Миколаївна Кардаш // Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В.О.Сухомлинського : [монографія] / Т. М. Степанова, О. С. Соколовська, О. С. Трифонова та ін.; за заг.ред. Т. М. Степанової. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2016. – С.91-112.  (1 др.арк.)
 2. Кардаш І. М. Підготовка майбутніх вихователів до формування комунікативних умінь і навичок дошкільників у мовленнєвій діяльності / І. М. Кардаш // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць. – Випуск 1.39. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2012. – С.114-119. (Серія «Педагогічні науки»). (фахове видання)
 3. Кардаш І. М. Театрально-ігрова діяльність як засіб розвитку мовлення дітей дошкільного віку / І. М. Кардаш // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць. – Вип. 1.41(93). – Т.1. – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013. – (Серія «Педагогічні науки»). – С.62-67. (фахове видання).
 4. Кардаш І. М. Мовленнєва культура як складова загальної культури майбутнього фахівця дошкільної освіти / І. М. Кардаш // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського збірник наукових праць. /гол. ред. В. Д. Будак, гол. ред. сер. О. М. Пєхота. — Випуск 1.45 (106). — (Серія «Педагогічні науки»). — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. — С. 50-54. (фахове видання).
 5. Кардаш І. М. Розвиток творчої особистості дитини на засадах педагогіки добра В. О. Сухомлинського / І. М. Кардаш // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського збірник наукових праць. //за ред. О. Я. Савченко, О. В. Сухомлинської. — Випуск 1.47 (114). — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. — С. 108-113. (фахове видання)
 6. Кардаш І. М. Театралізовані ігри як засіб формування творчої особистості дитини дошкільного віку / І. М. Кардаш // Наука і освіта : науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. — № 10/СХХVІІ, 2014. – С. 77-81. (фахове видання)
 7. Кардаш І. М. Розвиток творчості дітей дошкільного віку засобами українського фольклору / І. М. Кардаш // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського збірник наукових праць. /гол. ред. В. Д. Будак, гол. ред. сер. О. М. Пєхота. — Випуск 2 (49). — (Серія «Педагогічні науки»). — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. — С.67-71. (фахове видання).
 8. Кардаш І. М. The creativity of personality formation during older preschooler theatre stage.: Zbior artykutow naukowych. Z 40 Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Wspotczesne tendencje w nauce I edukacjj» (30.01.2016 — 31.01.2016) — Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. ≪Diamond trading tour≫, 2016. — 136 str.- str. 26-28. (наукометрична база)
 9. Кардаш І. М. Дитяча література як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку // Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей : — Ялта : РИО ГПА, 2015. – Вып.47. – Ч.3. – С. 102-108.
 10. Kardash I. M. Over-Fives Brain Building Through Constructive Plays // Zbior raportow naukowych. Z 40 Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Naukowe Wyszukaj» (30.10.2015 — 31.10.2015) — Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. ≪Diamond trading tour≫, 2015. — 72 str.- str. 65-68.

 

Курчатова Анжеліка Віталіївна

Кандидат педагогічних наук (2015 р.), старший викладач.

Тема кандидатського дослідження: Підготовка майбутніх вихователів до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку (зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка).

Викладає такі навчальні дисципліни:

 1. Педагогіка дошкільна
 2. Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні
 3. Навчання та виховання в різновікових групах
 4. Педагогіка дошкільна з історією педагогіки

У руслі науково-дослідної теми кафедри виконує індивідуальну тему дослідження – Виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності.

Є заступником декана з виховної роботи зі студентами.

Основні праці:

 1. Степанова Т.М., Курчатова А.В. Підготовка майбутніх вихователів до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку: монографія / К.: Видавничий дім «Слово», 2016. – 228 с.
 2. Курчатова А.В. В. Сухомлинський про шанобливе ставлення до батька.: Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В.О.Сухомлинського: моногр. / Т.М.Степанова, О.С.Соколовська, О.С.Трифонова та ін.; за заг. ред. Т.М.Степанової. – К. : Видавничий дім «Слово», 2016. – С.68-91
 3. Курчатова А.В. Шанобливе ставлення до батька як аспект морального виховання дітей старшого дошкільного віку / А.В. Курчатова // Науковий вісник МДУ імені В.О Сухомлинського: збірник наукових праць. – Випуск 1.41 (93). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. – С. 105-108.
 4. Курчатова А.В. Виховання шанобливого ставлення до батька як одна з ціннісних орієнтації сім’ї в формуванні її моральності / А.В. Курчатова // Науковий вісник МДУ імені В.О Сухомлинського: збірник наукових праць. – Випуск 1.41. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. – С.
 5. Курчатова А.В. «Формування шанобливого ставлення до батька засобами казки» / А.В. Курчатова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праці — Випуск 1.40 – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського. 2013. – 396 с.– (Серія «Педагогічні науки»).
 6. Курчатова А.В. Підготовка майбутніх вихователів ДНЗ як гуманістична спрямованість особистості до педагогічної діяльності/ А.В. Курчатова // Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку [Текст]: Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Молода наука України Перспективи та пріоритети розвитку» (м. Запоріжжя, 25-26 липня 2014р.) / Партнерство «Нова освіта» – Запоріжжя : 2014. – С. 94-97
 7. Курчатова А.В. Взаємодія студентів і викладачів під час викладання спецкурсу «Методика виховання шанобливого ставлення до батька» / А.В. Курчатова // European Applied Science № 11 2014 (November) ISSN 2195-2183. – С. 45-47
 8. Курчатова А.В. Активізація самостійної роботи студентів вишів у процесі професійної підготовки до виховання дітей старшого дошкільного віку / А.В. Курчатова // Сучасна освіта : Філософія, інновації, досвід. Wyzsza Szkola Informatyki I Umiejetnosci. – 2015. – С. 98-102
 9. Курчатова А.В. Науково-дослідницька робота майбутнього вихователя в системі підготовки до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку/ А.В. Курчатова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць/ за ред. Т.М. Степанової. – № 2 (49). травень 2015. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – с. 104-108
 10. Курчатова А.В. Характеристика рівнів підготовленості майбутніх вихователів до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку/ А.В. Курчатова. – Сборник статей науково-информационного центра «Знание» по матеріалам ХІІІ международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в ХХІ веке» 4 часть, г. Харьков: сборник по статьям (уровень стандарта, академический уровень). – Х: научно-информационный центр. – С. 50-54
 11. Курчатова А.В. Професійна компетентність майбутнього вихователя ДНЗ як проблема сьогодення / А.В. Курчатова. – Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей : – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 45. – С. 153- 158.(фахове видання)

                                                                

Тесленко Світлана Олегівна

Викладач кафедри дошкільної освіти.

Закінчила: Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського, 1996 р., спеціальність: «Початкове навчання», кваліфікація: учитель початкових класів;

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2014р., спеціальність: «Дошкільна освіта», кваліфікація: організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, логопед дошкільних, загальноосвітніх та реабілітаційних закладів;

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2015р., спеціальність: «Дошкільна освіта», кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології.

Викладає такі навчальні дисципліни:

 1. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
 2. Дефектологія з методикою логопедичної роботи при ускладнених вадах розвитку
 3. Логоритміка та ігри в логопедичній роботі
 4. Організація ігрової діяльності в логопедичній практиці з дошкільниками

У руслі науково-дослідної теми кафедри виконує індивідуальну тему дослідження — Формування творчо-мовленнєвої особистості дитини середнього дошкільного віку в комунікативній діяльності.

З 2015 р. навчається в заочній аспірантурі зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка. Тема кандидатського дослідження: Національно-патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку в художньо-мовленнєвій діяльності.

Основні праці:

 1. Трифонова О.С., Тесленко С.О. Формування виразності мовлення дітей передшкільного віку за рекомендаціями В.О.Сухомлинського Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В.О.Сухомлинського: моногр. / Т.М.Степанова, О.С.Соколовська, О.С.Трифонова та ін.; за заг. ред. Т.М.Степанової. – К. : Видавничий дім «Слово», 2016. – С.68-91.
 2. ТесленкоС.О. Сутність понятійного апарату національно-патріотичного виховання дітей // Науко-вий вісник  Миколаївського державного університету імені  В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – Випуск 2. (53), травень 2016. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2016.   – С. 186 – 190. (фахове видання).
 3. ТесленкоС.О. Організаційний аспект виховання культури мовлення старших дошкільників у художньо-мовленнєвій діяльності // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського: зб. наук. праць (Педагогічні науки). – Випуск 2. (49), травень 2015. – Миколаїв : МНУімені В.О.Сухомлинського, 2015. – С. 186-190. (фахове видання).
 4. ТесленкоС.О. Комунікативна культура як важливий чинник у становленні особистості старшого дошкільника // Науковийвісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: зб. наук. праць (Педагогічні науки). – Випуск. – Т.1(106). – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. – С. 141-144. (фахове видання).
 5. ТесленкоС.О. Реалізація ідей В.О. Сухомлинського у формуванні комуніка-тивно-творчої особис-тості студентів спеціальності «Дошкільна освіта» / С.О. Тесленко // Zbiόr raportόw naukowych. «Pedagogika. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka» (30.03.2015 – 31.03.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp.z o.o ‹‹Diamond trading tour››, 2016. – 124 str. — Str.147-150.
 6. Трифонова О.С., ТесленкоС.О. Формирование коммуникативной вторичной личности ребенка старшого дошкольного возраста / С.О. Тесленко // Чебоксары: Чувашский государственный педагогический университет, 2014. — 247 с. – С.70-72
 7. Трифонова О.С., ТесленкоС.О. Сутність понять «спілкування» і «комунікація» у науковому вимірі /С.О. Тесленко // Українське дошкілля: здобутки і перспективи: збірник наукових праць молодих науковців і студентів. – Випуск 3 ‒ Миколаїв, 2013‒192 с., С. 144