Склад кафедри (ДО)

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Склад  кафедри дошкільної освіти

п.п.

П.І.П. Громадські обов’язки по кафедрі

1.

Трифонова

Олена Сергіївна

Завідувач,

доктор педагогічних наук, професор.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 38.134.02; Член редколегії фах. журн. з педагогіки, член  редколегії факультетського збірника «Українське дошкілля: здобутки та перспективи»; член профкому ун-ту від ф-ту.

2.

Кардаш

Ірина Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Секретар кафедри, ради факультету, редколегії фах. журн. з педагогіки; відповідальний секретар  редколегії факультетського збірника «Українське дошкілля: здобутки та перспективи»; член  спеціалізованої вченої ради К 38.134.02 ; куратор групи  518.

3.

Курчатова

Анжеліка Віталіївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Заступник декана з навчально-виховної роботи факультету. Керівник практики  факультету; куратор групи  418

4.

Шапочка

Катерина Анатоліївна

кандидат педагогічних наук

Член  внутрішньої агенції якості освіти факультету, член профкому університету від факультету

5.

Лісовська

Тетяна Адамівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Член профкому  від кафедри; член внутр. агенції якості освіти ф-ту; куратор груп 328, 438

6.

Соколовська

Олександра Семенівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник декана з наукової роботи; відповідальна за науково-дослідну роботу студентів; член  спеціалізованої вченої ради К 38.134.02; куратор групи  528
7. Тесленко

Світлана Олегівна

Викладач

Відповідальна за профорієнтаційну й виховну роботу на кафедрі;  куратор груп 128, 428

Степанова Тетяна Михайлівна

Декан факультету дошкільної та початкової освіти

доктор педагогічних наук, професор

заступник голови спеціалізованої вченої ради К 38.134.02;

 

 

 

 

 

 

 

 

Трифонова Олена Сергіївна

Завідувач кафедри дошкільної освіти

Доктор педагогічних наук (2013 р.), професор кафедри теорії і методики дошкільної освіти (2015 р.).

Тема докторського дослідження: Теоретико-методичні засади формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку (зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова).

Викладає такі навчальні дисципліни:

 1. Дошкільна лінгводидактика
 2. Організація художньо-мовленнєвої діяльності дітей
 3. Формування мовленнєвої особистості дитини-дошкільника
 4. Технології викладання фахових методик

Керує науково-дослідною темою кафедри: Теоретико-методичні засади формування творчої особистості дітей дошкільного віку в різних видах діяльності.

Індивідуальна тема дослідження — Формування креативно-мовленнєвої особистості дитини старшого дошкільного віку в художньо-мовленнєвій діяльності.

Основні праці

 1. Трифонова О.С. Формування фонетичної компетенції в дітей 5-го року життя [навчально-методичний посібник]. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 241 с.
 2. Трифонова О.С. Формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку [моногр.]. — Одеса : видавництво ТОВ «Лерадрук», 2012. – 467 с.
 3. Трифонова О.С. Формування комунікативної компетенції у магістрантів дошкільної освіти в умовах полікультурного середовища Комунікативно-мовленнєвий супровід професійної підготовки майбутніх фахівців півдня України [колект. моногр.] / А.М.Богуш, Ж.Д.Горіна, Л.І.Казанцева, О.І.Кисельова, О.В.Ковтун, О.М.Руснак, О.С.Трифонова, М.П.Черкасов /За заг. ред. академіка А.М.Богуш. – Одеса : Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2012. – 268 с. – С. 117 –161.
 1. Трифонова О.С. Комунікативно-мовленнєвий супровід становлення україномовної особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти півдня України : [навчальний посібник] / А.М.Богуш, О.С. Трифонова, О.І.Кисельова. – Одеса : Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2013. – 241 с., авторський внесок – 6 друк. арк.
 2. Трифонова О.С., Паршук С.М. Підготовка руки дитини 5-6 років до письма засобами образотворчого мистецтва У кн..: Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В.О.Сухомлинського: моногр. / Т.М.Степанова, О.С.Соколовська, О.С.Трифонова та ін.; за заг. ред. Т.М.Степанової. – К. : Видавничий дім «Слово», 2016. – С.177-197.
 3. Трифонова О.С. Вплив розвивального мовленнєвого середовища на формування мовленнєвої особистості старшого дошкільника / О.С.Трифонова // Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – № 6/СХVІ, 2013. – С. 133 – 137. (фахове видання).
 4. Трифонова О.С. Методичні засади формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку / О.С.Трифонова // «Нова педагогічна думка». – Науково-методичний журнал. – № 3 (79). – 2014. – С. 89 – 92. (фахове видання).
 5. Трифонова О.С. Фонетична виразність мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів як запорука правильного мовлення їхніх вихованців / О.С.Трифонова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук. пр. / гол. ред. В.Д.Будак, гол. ред. сер. О.М.Пєхота. – Випуск 1.45 (106). – (Серія «Педагогічні науки»). – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. – С. 149 – 154. (фахове видання).
 6. Трифонова О.С. До проблеми усвідомлення дітьми дошкільного віку звукової системи рідної мови / О.С.Трифонова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 49. – С. 117 – 122. (фахове видання).
 7. Трифонова О.С. Використання лінгводидактичних ідей А.М.Богуш у формуванні мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку / О.С.Трифонова // Наука і освіта : Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. — № 10/СХХVІІ, 2014. – С. 203 – 206. (фахове видання).
 1. Трифонова О.С. Діяльнісний підхід у розвитку креативно-мовленнєвої особистості дитини старшого дошкільного віку // Scientific journal «The progressive researches «Science & Genesis» : Prague, Czech Republic. Publishing Center of The International Scientific Association «Science & Genesis», Prague, April # 1 / 2015. – 190 p . — P. 104 –106.

 

Соколовська Олександра Семенівна

Кандидат педагогічних наук (1990 р.), доцент кафедри початкової освіти (1993 р.).

Тема кандидатського дослідження: Суспільно корисна продуктивна праця у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського (зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки ).

Викладає такі навчальні дисципліни:

 1. Вікова фізіологія та валеологія
 2. Здоровий спосіб життя та формування знань про основи здоров’я дошкільників
 3. Екологія та природознавство з методикою навчання
 4. Екологічне виховання дітей дошкільного віку

У руслі науково-дослідної теми кафедри виконує індивідуальну тему дослідження — Виховання духовності у дітей старшого дошкільного віку.

Є заступником декана з наукової роботи, керує науково-дослідною роботою студентів.

Основні праці:

 1. Соколовська О.С. Формування знань про здоровий спосіб життя в старших дошкільників на засадах педагогічної спадщини В. О. Сухомлинськогою.: Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В.О.Сухомлинського: моногр. / Т.М.Степанова, О.С.Соколовська, О.С.Трифонова та ін.; за заг. ред. Т.М.Степанової. – К. : Видавничий дім «Слово», 2016. – С.155-177
 2. Степанова Т., Соколовська О.С. Зміст підготовки фахівців до роботи з дітьми перед шкільного віку в сучасних вищих навчальних закладах.: Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В.О.Сухомлинського: моногр. / Т.М.Степанова, О.С.Соколовська, О.С.Трифонова та ін.; за заг. ред. Т.М.Степанової. – К. : Видавничий дім «Слово», 2016. – С.234
 3. Соколовська О.С. Науково-дослідна робота студентів як засіб формування екологічної культури майбутнього вихователя: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. «Інтеграція науково-дослідної й навчальної діяльності як чинник професійного становлення особистості майбутнього фахівця природничої галузі» (м. Чернігів 4 грудня 2014 р.). — С. 19-21
 4. Соколовська О.С. Науково-дослідницька робота студентів як засіб формування творчої особистості майбутнього вихователя/ О.С. Соколовська // Науковий вісник МДУ імені В.О Сухомлинського: збірник наукових праць. / гол.ред. В.Д.Будак. – Випуск 1.41 (93).- Т.1. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2014. – 232 с.  (серія «Педагогічні науки») С. 173-178
 5. Соколовська О.С. Педагогические идеи В.А. Сухомлинского в контексте профессиональной подготовки будущих воспитателей дошкольных учебных заведений / О.С. Соколовська // Международный научно-практический конгресс педагогов и психологов м. Женева (Швейцарія) грудень 2014 р.  International scientific-practical congress of pedagogues and psychologists «The generation of scientific ideas» the 27th of November, 2014 , Geneva (Switzerland). Volume 1.– С. 78-82
 6. Соколовська О.С. The problem of preserving and strengthening the health of preschool children at the inheritange of V. A Sukhomlynsky.: Zbior artykulow naukowych. Z 40 Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej» Pedagogika. Wspokzesne tendencje w nauce і edukacji» (28.02.2016) — Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – str. 28-32
 7. Соколовська О.С. В.О.Сухомлинський про формування толерантності у педагогічному спілкуванні: Zbior artykulow naukowych. Z 40 Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-
  Praktycznej» Pedagogika. Wspokzesne tendencje w nauce і edukacji» (30.01.2016-
  31.01.2016) — Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – str. 17-22.
 8. Соколовська О.С. Виховання культури потреб особистості засобами художньо-естетичного пізнання світу/ О.С. Соколовська. – : Педагогічний альманах: збірник наукових праць/ ред. кол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Випуск 26
 9. Соколовська О.С. Вплив дошкільного навчального закладу на формування ціннісного ставлення до праці дітей старшого дошкільного віку/ О.С. Соколовська. –  Проблемы современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология. – Сб. статтей. – Ялта: РИО КГУ, 2014. – Вып. 46. – 2.6
 10. Соколовська О.С. Психолого-педагогическое влияние семьи на эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста: RevistaPsihologie. Pedagogie speciala. Asistenta sociala” fondata de Facultatea de Psihologie §i Psihopedagogie speciala a Universitatii Pedagogice de Stat din Chi§inau „Ion Creanga” reprezinta un mijloc de informare §i formare in domeniile psihologiei, pedagogiei speciale, asistentei sociale. In vederea unei colaborari fructuoase si pentru a u§ura munca redactionala §i editarea revistei in conditii bune, autorii sunt rugati sa respecte cerintele fata de materialele prezentate. – C. 42-52.

 

Лісовська Тетяна Адамівна

Кандидат педагогічних наук (2011 р.), доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти (2014 р.).

Тема кандидатського дослідження: Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку (зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка).

Викладає такі навчальні дисципліни:

 1. Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти
 2. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
 3. Теорія і методика музичного виховання
 4. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

У руслі науково-дослідної теми кафедри виконує індивідуальну тему дослідження — Формування творчо-імпровізаційної особистості дитини старшого дошкільного віку в музичній діяльності.

З 2014 р. працює над темою докторського дослідження «Теоретичні і методичні підготовки майбутніх виховання до музично-імпровізаторської діяльності з дітьми дошкільного віку.

Основні праці:

 1. Лісовська Т.А. Музичне виховання дітей дошкільного віку: [навчально-методичний посібник] / Тетяна Адамівна Лісовська. – Миколаїв: Вид.-ць Прокопчук Т. Ю., 2014. – 342с.
 2. Лісовська Т.А. Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку [монографія] / Тетяна Адамівна Лісовська. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 256с.
 3. Лісовська Т.А. Музично-ігрова діяльність як засіб духовно-морального виховання дітей старшого дошкільного віку на засадах педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського.: Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В.О. Сухомлинського: монографія: за заг. Ред. Т.М. Степанової. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. – С. 123–155
 4. Лісовська Т. А. Імпровізація як вид творчої діяльності в теорії і практиці музичної освіти» / Т.А.Лісовська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського: зб. наук. праць (Педагогічні науки). – Випуск 2 (49) – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2015. – С. – 42-45. (фахове видання).
 5. Лісовська Т. А. Розвиток творчих здібностей старших дошкільників у процесі музично імпровізаторської діяльності / Т. А. Лісовська. –Науково-практичний журнал Державного закладу Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2013. – № 3/С ХІІІ. – С. 93–95.
 6. Лісовська Т. А. Педагогічна імпровізація як умова включення старших дошкільників у процес музичної творчості / Т. А. Лісовська. – Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: зб. наук. пр. – Одеса, 2014. – Спец. випуск. – С. 190 – 196.
 7. Лісовська Т. А. Вплив музичного середовища на розвиток імпровізації в дітей дошкільного віку / Т. А. Лісовська. – Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. –  Вип. 1.45 (106). – Миколаїв : МДУ, 2014. – С. 83 – 87.
 8. Лісовська Т.А. Музична імпровізація в контексті професійної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку у вищих навчальних закладах / Т. А. Лісовська. – Хмельницька обласна рада, Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький : ХГПА, 2016. – С.171– 176. (фахове видання).
 9. Лісовська Т.А. Problems of business cooperation between the preschool teacher and musical teacher in preschool educational institution: Z 40 Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Naukowe Wyszukaj» (30.10.2015 – 31.10.2015) — Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – 72 str. – str. – 68
 10. Лісовська Т.А. Проблема професійної підготовки майбутніх фахівців з дошкільної освіти у вищих навчальних закладах/ Т. А. Лісовська. –  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського: зб. наук. праць (Педагогічні науки). – Випуск 2 (53) – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського 2016. – С. 101 – 109 (фахове видання).

 

Кардаш Ірина Миколаївна

Кандидат педагогічних наук (2009 р.).

Тема кандидатського дослідження: Творчий розвиток філологічної спадщини О.О. Потебні в сучасній лінгводидактиці (зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова)).

Викладає такі навчальні дисципліни:

 1. Культура мовлення і виразне читання
 2. Риторика, культура та техніка мовлення вчителя-логопеда

3.Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям

4.Дитяча література

У руслі науково-дослідної теми кафедри виконує індивідуальну тему дослідження — Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку в театрально-ігровій діяльності.

Є вченим секретарем кафедри, ради факультету, відповідальним секретарем за випуск збірника наукових праць факультету «Українське дошкілля».

Основні праці:

 1. Кардаш І. М. Використання спадщини В.О.Сухомлинського у вихованні любові до природи дітей старшого дошкільного віку / Ірина Миколаївна Кардаш // Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В.О.Сухомлинського : [монографія] / Т. М. Степанова, О. С. Соколовська, О. С. Трифонова та ін.; за заг.ред. Т. М. Степанової. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2016. – С.91-112.  (1 др.арк.)
 2. Кардаш І. М. Підготовка майбутніх вихователів до формування комунікативних умінь і навичок дошкільників у мовленнєвій діяльності / І. М. Кардаш // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць. – Випуск 1.39. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2012. – С.114-119. (Серія «Педагогічні науки»). (фахове видання)
 3. Кардаш І. М. Театрально-ігрова діяльність як засіб розвитку мовлення дітей дошкільного віку / І. М. Кардаш // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць. – Вип. 1.41(93). – Т.1. – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013. – (Серія «Педагогічні науки»). – С.62-67. (фахове видання).
 4. Кардаш І. М. Мовленнєва культура як складова загальної культури майбутнього фахівця дошкільної освіти / І. М. Кардаш // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського збірник наукових праць. /гол. ред. В. Д. Будак, гол. ред. сер. О. М. Пєхота. — Випуск 1.45 (106). — (Серія «Педагогічні науки»). — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. — С. 50-54. (фахове видання).
 5. Кардаш І. М. Розвиток творчої особистості дитини на засадах педагогіки добра В. О. Сухомлинського / І. М. Кардаш // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського збірник наукових праць. //за ред. О. Я. Савченко, О. В. Сухомлинської. — Випуск 1.47 (114). — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. — С. 108-113. (фахове видання)
 6. Кардаш І. М. Театралізовані ігри як засіб формування творчої особистості дитини дошкільного віку / І. М. Кардаш // Наука і освіта : науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. — № 10/СХХVІІ, 2014. – С. 77-81. (фахове видання)
 7. Кардаш І. М. Розвиток творчості дітей дошкільного віку засобами українського фольклору / І. М. Кардаш // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського збірник наукових праць. /гол. ред. В. Д. Будак, гол. ред. сер. О. М. Пєхота. — Випуск 2 (49). — (Серія «Педагогічні науки»). — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. — С.67-71. (фахове видання).
 8. Кардаш І. М. The creativity of personality formation during older preschooler theatre stage.: Zbior artykutow naukowych. Z 40 Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Wspotczesne tendencje w nauce I edukacjj» (30.01.2016 — 31.01.2016) — Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. ≪Diamond trading tour≫, 2016. — 136 str.- str. 26-28. (наукометрична база)
 9. Кардаш І. М. Дитяча література як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку // Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей : — Ялта : РИО ГПА, 2015. – Вып.47. – Ч.3. – С. 102-108.
 10. Kardash I. M. Over-Fives Brain Building Through Constructive Plays // Zbior raportow naukowych. Z 40 Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Naukowe Wyszukaj» (30.10.2015 — 31.10.2015) — Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. ≪Diamond trading tour≫, 2015. — 72 str.- str. 65-68.

 

Курчатова Анжеліка Віталіївна

Кандидат педагогічних наук (2015 р.), старший викладач.

Тема кандидатського дослідження: Підготовка майбутніх вихователів до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку (зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка).

Викладає такі навчальні дисципліни:

 1. Педагогіка дошкільна
 2. Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні
 3. Навчання та виховання в різновікових групах
 4. Педагогіка дошкільна з історією педагогіки

У руслі науково-дослідної теми кафедри виконує індивідуальну тему дослідження – Виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності.

Є заступником декана з виховної роботи зі студентами.

Основні праці:

 1. Степанова Т.М., Курчатова А.В. Підготовка майбутніх вихователів до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку: монографія / К.: Видавничий дім «Слово», 2016. – 228 с.
 2. Курчатова А.В. В. Сухомлинський про шанобливе ставлення до батька.: Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В.О.Сухомлинського: моногр. / Т.М.Степанова, О.С.Соколовська, О.С.Трифонова та ін.; за заг. ред. Т.М.Степанової. – К. : Видавничий дім «Слово», 2016. – С.68-91
 3. Курчатова А.В. Шанобливе ставлення до батька як аспект морального виховання дітей старшого дошкільного віку / А.В. Курчатова // Науковий вісник МДУ імені В.О Сухомлинського: збірник наукових праць. – Випуск 1.41 (93). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. – С. 105-108.
 4. Курчатова А.В. Виховання шанобливого ставлення до батька як одна з ціннісних орієнтації сім’ї в формуванні її моральності / А.В. Курчатова // Науковий вісник МДУ імені В.О Сухомлинського: збірник наукових праць. – Випуск 1.41. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. – С.
 5. Курчатова А.В. «Формування шанобливого ставлення до батька засобами казки» / А.В. Курчатова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праці — Випуск 1.40 – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського. 2013. – 396 с.– (Серія «Педагогічні науки»).
 6. Курчатова А.В. Підготовка майбутніх вихователів ДНЗ як гуманістична спрямованість особистості до педагогічної діяльності/ А.В. Курчатова // Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку [Текст]: Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Молода наука України Перспективи та пріоритети розвитку» (м. Запоріжжя, 25-26 липня 2014р.) / Партнерство «Нова освіта» – Запоріжжя : 2014. – С. 94-97
 7. Курчатова А.В. Взаємодія студентів і викладачів під час викладання спецкурсу «Методика виховання шанобливого ставлення до батька» / А.В. Курчатова // European Applied Science № 11 2014 (November) ISSN 2195-2183. – С. 45-47
 8. Курчатова А.В. Активізація самостійної роботи студентів вишів у процесі професійної підготовки до виховання дітей старшого дошкільного віку / А.В. Курчатова // Сучасна освіта : Філософія, інновації, досвід. Wyzsza Szkola Informatyki I Umiejetnosci. – 2015. – С. 98-102
 9. Курчатова А.В. Науково-дослідницька робота майбутнього вихователя в системі підготовки до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку/ А.В. Курчатова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць/ за ред. Т.М. Степанової. – № 2 (49). травень 2015. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – с. 104-108
 10. Курчатова А.В. Характеристика рівнів підготовленості майбутніх вихователів до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку/ А.В. Курчатова. – Сборник статей науково-информационного центра «Знание» по матеріалам ХІІІ международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в ХХІ веке» 4 часть, г. Харьков: сборник по статьям (уровень стандарта, академический уровень). – Х: научно-информационный центр. – С. 50-54
 11. Курчатова А.В. Професійна компетентність майбутнього вихователя ДНЗ як проблема сьогодення / А.В. Курчатова. – Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей : – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 45. – С. 153- 158.(фахове видання)

                                                                

 

        Шапочка Катерина Анатоліївна

Член  внутрішньої агенції якості освіти факультету; член профкому університету від факультету

 

Кандидат педагогічних наук (2012р.). Тема дослідження «Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів із затримкою психічного розвитку у процесі вивчення іноземної мови» ( зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка)

Розроблено Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими потребами (освітня галузь «Мова і література. Іноземна мова») (Лист № 1/11-1201 від 31.01.12 відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 24.01.2012р. №54).

Член науково-творчого колективу з розробки Типових навчальних планів та навчальних програм для школи II ступеня (5-9 (10) класи) спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів розробка базових навчальних програм для 6-7 класів (Освітня галузь «Мова і література. Іноземна мова») для дітей із ЗПР відповідно до наказу № 1517 від 29.10.2013р. МОН України «Про розроблення навчального забезпечення для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів»

 

 • Отримано сертифікати про підвищення кваліфікації 1) «Освітня система в Європейському союзі: перспективи співробітництва та розвитку», 2) «Освітня система: сучасна методологія викладання англійської мови як іноземної – письмовий та усний переклад», Карлов університет, м. Прага, Чехія (липень, 2015).
 • Пройшла стажування та приймала участь у міжнародному семінарі (м. Єрусалим, Ізраїль) з 4.12.2016 по 24.12.2016н.р. “New pedagogies in the 21st century – For Higher Education Teachers” («Педагогіка 21 століття – для викладачів вищої школи»)
 • Стажування у Швеції The Visby Programme Summer University Course # 5 “Human Rights in Education” м. Умєа, Швеція 2006р., 2010р.
 • Організація та участь у курсі (семінарі) “Human Rights in Higher Education” (Права людини у ВНЗ) Миколаїв, 29-30 квітня, 2007 р., Миколаїв, 28-30 квітня, 2008 р., Миколаїв, 14-17 травня, 2011 р.
 • Організація та проведення (отримано грант 00026/2015) Міжнародного науково-практичного семінару з прав людини в освіті за підтримки публічної агенції «Шведський інститут» (SI Alumni event “Human Rights in Education”) жовтень 2015р. МНУ імені В.О.Сухомлинського.
 • Організація та проведення (отримано грант 00026/2016) Міжнародного науково-практичного семінару з працевлаштування молоді та прав людини в освіті за підтримки публічної агенції «Шведський інститут» (SI Alumni event “Youth Emplyment & Human Rights”) вересень 2016р. МНУ імені В.О.Сухомлинського.
 • Отримала сертифікат члена Національної федерації з наукової аналітики (IASHE, GISAP project) 2014р., 2015р., 2016р.
 • Червень 2016 року отримала сертифікат В2 у ліцензованому тестовому центрі у м. Одеса (Cambridge English: FCE).

 

Викладає такі навчальні дисципліни:

 1. Логодидактика з історією логопедії
 2. Основи дефектології та логопедії
 3. Логопедія з практикумом
 4. Теорія і практика логопедії з історією логопедії
 5. Логопедичне консультуванняОсновні праці після здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук:
  1. Шапочка К.А. Урок іноземної мови як складова інклюзивного навчання // Сучасні тенденції освіти: збірник наукових праць професорсько-викладацького складу та студентів за матеріалами VI наукової конференції присвяченої дню народження к.п.н., доц. С.В. Будака / за заг. ред. Т. П. Мироненко, Л. С. Добровольської. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – С. 144 –
  2. Шапочка К.А. Іноземна мова як складова інклюзивного навчання // Проектування професійно успішної особистості в освітньо-виховному середовищі університету. Збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції / за заг.ред. В. Д. Будака – Миколаїв: МНУ, 2013. – С. 280 –
  3. Shapochka K. A foreign language lesson as an inclusive education component (англійською мовою) // “Physical, mathematical and chemical sciences: theoretical trends and applied studies”, “Education as the basis of the humanity evolution in conditions of the information environment of the society domination”: Materials digest of the LI and the LII International Research and Practice Conferences and the I stage of the Championship in physical, mathematical and chemical sciences; II stage of the Championship in pedagogical sciences. (London, May 21 – May 26, 2013). – London: IASHE, 2013. – P. 71 – 72.
  4. Shapochka K. The necessity of foreign language study for primary school children with learning disabilities in conditions of inclusive education in Ukraine (англійською мовою) // “Problems of modern pedagogics in the context of international educational standards development”: Materials digest of the XL International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Pedagogical sciences. (London, January 31-February 05, 2013). – London: IASHE, 2013. – P. 103 – 104.
  5. Шапочка К.А. До питання підготовки вчителів іноземної мови до роботи в умовах інклюзивної освіти // Сучасні тенденції науки та освіти: Актуальні проблеми германістики та перекладознавства.: зб.наук. пр. проф.-викл. складу та студ. за матеріалами VII науково-практичної конф. присвяченої дню народження к.п.н., доц. С. В. Будака/ за заг. ред. Н. І. Козак, Л. В. Водяна. –  Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. – С. 362 – 369.
  6. Shapochka K. The peculiarities of English lessons for primary school children with special needs (англійською мовою) // Problems of correlation of interpersonal interactions and educational technologies in social relations” Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the LXXV International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Pedagogical and Psycological sciences (London, January 27-February 03, 2014). – London: IASHE, 2014. – P. 35 – 36. (Наукометричні бази даних: “SocratesImpulse” (UK); “eLIBRARY.RU”; “RSCI”)
  7. Шапочка К.А. Підготовка вчителів іноземної мови до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами // «Сучасний соціокультурний простір 2014» Матеріали XI Міжнародної наукової інтернет-конференції (17-19 вересня 2014 року). – Київ. – 2014. Ч.1.– С.90 – 98 (Наукометрична база даних РИНЦ)
  8. Shapochka K. The peculiarities of using sociocultural component in teaching English to preschool and early school age children (англійською мовою) // “Problems of quality of knowledge and personal self-actualization in terms of social transformations”. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the XCVI International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Psycology and Educatioal sciences (London, February12-february 17, 2015). – London: IASHE, 2015. – P. 18 – 19. (Наукометричні бази даних: “SocratesImpulse” (UK); “eLIBRARY.RU”; “RSCI”)
  9. Shapochka K. Translation as the means of students socioctural competence formation (англійською мовою) // “Modern peculiarities of the identity formation and social adaptation in conditions of the liberal values crisis” Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXVII International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Psycology and Educational sciences – London: IASHE, 2016. 42 – 44. (Наукометричні бази даних: “SocratesImpulse” (UK); “eLIBRARY.RU”; “RSCI”)
  10. Shapochka K. Socio-Cultural Competence Formation by Means of Translation in the Conditions of Inclusive Education // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2016. — №4. – С.136-142 (фахове видання) Стаття у журналі, що входить до наукометрічної бази: Index Copernicus, SDRSCI, CiteFactor, ESJI, Google Scholar, JIF, OAJI, OpenAIRE, PBN, ResearchBib, SIS, Universal Impact Factor
  11. Шапочка К., Абабілова Н. The principles of cooperation and politeness in verbal interaction / Role and ratio of verbal and nonverbal means of communication against the background of the increasing value of information and intensity of its turnover // Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXXIX International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Philology (London, March 02 – March 10, 2017) – London: IASHE, 2017. – pp. 32-34. Стаття у журналі, що входить до наукометрічної бази Index Copernicus, SDRSCI, CiteFactor, ESJI, Google Scholar, JIF, OAJI, OpenAIRE, PBN, ResearchBib, SIS, Universal Impact Factor

Тесленко Світлана Олегівна

Викладач кафедри дошкільної освіти.

Закінчила: Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського, 1996 р., спеціальність: «Початкове навчання», кваліфікація: учитель початкових класів;

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2014р., спеціальність: «Дошкільна освіта», кваліфікація: організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, логопед дошкільних, загальноосвітніх та реабілітаційних закладів;

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2015р., спеціальність: «Дошкільна освіта», кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології.

Викладає такі навчальні дисципліни:

 1. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
 2. Дефектологія з методикою логопедичної роботи при ускладнених вадах розвитку
 3. Логоритміка та ігри в логопедичній роботі
 4. Організація ігрової діяльності в логопедичній практиці з дошкільниками

У руслі науково-дослідної теми кафедри виконує індивідуальну тему дослідження — Формування творчо-мовленнєвої особистості дитини середнього дошкільного віку в комунікативній діяльності.

З 2015 р. навчається в заочній аспірантурі зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка. Тема кандидатського дослідження: Національно-патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку в художньо-мовленнєвій діяльності.

Основні праці:

 1. Трифонова О.С., Тесленко С.О. Формування виразності мовлення дітей передшкільного віку за рекомендаціями В.О.Сухомлинського Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В.О.Сухомлинського: моногр. / Т.М.Степанова, О.С.Соколовська, О.С.Трифонова та ін.; за заг. ред. Т.М.Степанової. – К. : Видавничий дім «Слово», 2016. – С.68-91.
 2. ТесленкоС.О. Сутність понятійного апарату національно-патріотичного виховання дітей // Науко-вий вісник  Миколаївського державного університету імені  В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – Випуск 2. (53), травень 2016. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2016.   – С. 186 – 190. (фахове видання).
 3. ТесленкоС.О. Організаційний аспект виховання культури мовлення старших дошкільників у художньо-мовленнєвій діяльності // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського: зб. наук. праць (Педагогічні науки). – Випуск 2. (49), травень 2015. – Миколаїв : МНУімені В.О.Сухомлинського, 2015. – С. 186-190. (фахове видання).
 4. ТесленкоС.О. Комунікативна культура як важливий чинник у становленні особистості старшого дошкільника // Науковийвісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: зб. наук. праць (Педагогічні науки). – Випуск. – Т.1(106). – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. – С. 141-144. (фахове видання).
 5. ТесленкоС.О. Реалізація ідей В.О. Сухомлинського у формуванні комуніка-тивно-творчої особис-тості студентів спеціальності «Дошкільна освіта» / С.О. Тесленко // Zbiόr raportόw naukowych. «Pedagogika. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka» (30.03.2015 – 31.03.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp.z o.o ‹‹Diamond trading tour››, 2016. – 124 str. — Str.147-150.
 6. Трифонова О.С., ТесленкоС.О. Формирование коммуникативной вторичной личности ребенка старшого дошкольного возраста / С.О. Тесленко // Чебоксары: Чувашский государственный педагогический университет, 2014. — 247 с. – С.70-72
 7. Трифонова О.С., ТесленкоС.О. Сутність понять «спілкування» і «комунікація» у науковому вимірі /С.О. Тесленко // Українське дошкілля: здобутки і перспективи: збірник наукових праць молодих науковців і студентів. – Випуск 3 ‒ Миколаїв, 2013‒192 с., С. 144