Наукова діяльність (ПтДП)

1. ПЛАН НДР КАФЕДРИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НДР НА 2017 Р. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НДР НА 2018 Р.

Тема №1 «Військово-патріотичне виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету».

Науковий керівник: академік НАПН України, доктор техн. наук, професор Будак В.Д.

Перелік наукових тем, за якими працюють викладачі кафедри:

Хайруддінов М.А.: Історико-педагогічні аспекти військово-патріотичного виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету.

Михальченко Н.В.: Динаміка розвитку патріотичної рефлексії особистості пізньої юності в освітньо-виховному просторі університету.

Олексюк О.Є.: Розвиток у студентів складових особистості лідера як необхідного компонента патріотичного виховання в умовах освітньо-виховного простору університету.

Наточій А.М.: Формування патріотичних цінностей студентів університету засобами вчинкової діяльності.

Дрозд О.В.: Формування національної самосвідомості особистості в умовах університету.

Бабаян Ю.О.: Формування мотиваційної готовності студентської молоді до захисту Вітчизни.

Вдовиченко Р.П.: Формування ціннісних орієнтацій студентської молоді як складової патріотичного виховання в умовах освітньо-виховного простору університету.

Тема №2 «Професійна підготовка майбутніх педагогів-психологів до роботи з дітьми, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях».

Науковий керівник: кандидат психол. наук, доцент Литвиненко І.С.

Перелік наукових тем, за якими працюють викладачі кафедри:

Рєпка А.О.: Психологічні вправи «Про що говорять поведінкові маркери».

Шапошникова Ю.Г.: Психологічні вправи «Про що говорять поведінкові маркери».

Наукова робота кафедри здійснюється через наступні форми:

 • науково-методичні семінари та вебінари;
 • науково-дослідна робота;
 • підготовка докторських і кандидатських дисертацій;
 • науково-педагогічний супровід діяльності студентських наукових гуртків;
 • функціонування наукової лабораторії філософсько-педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського
 • наукова робота зі студентами.

Апробація результатів наукової роботи викладачів оприлюднюється шляхом:

 • участі викладачів, аспірантів і студентів у конкурсах, олімпіадах, конференціях;
 • підготовки наукових статей за напрямом наукових досліджень;
 • підготовки науково-методичних посібників, наукових статей, монографій, матеріалів конференцій (різних рівнів);
 • публікацій у Науковому віснику МНУ імені В.О. Сухомлинського;
 • публікацій факультетського збірника «Українське дошкілля: здобутки та перспективи».

З наукової роботи заплановано наступні види роботи:

 • написання статей з науково-дослідних тем кафедри;
 • підготовка статей і тез до міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій;
 • підготовка відгуків про автореферат докторських і кандидатських дисертацій;
 • підготовка наукових статей, робіт разом зі студентами і магістрантами;
 • залучення студентів до наукової діяльності різних форм та видів (діє науково-практичний гурток «Магніт»);
 • наукові семінари.

2. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

НАУКОВІ СТАТТІ СТУДЕНТІВ

3. ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ У БАЗАХ Index Copernicus

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ У БАЗАХ Index Copernicus

4. НАЙВАГОМІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ НДР

НАЙВАГОМІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ НДР

5. ПАРТНЕРСТВО ІЗ ПРОВІДНИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА УНІВЕРСИТЕТУМИ УКРАЇНИ

ПАРТНЕРСТВО ІЗ ПРОВІДНИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА УНІВЕРСИТЕТУМИ УКРАЇНИ

6. ДЕРЖБЮДЖЕТНІ ТЕМИ

ДЕРЖБЮДЖЕТНІ ТЕМИ