Наукова діяльність (ПтДП)

В рамках наукової роботи кафедри педагогіки та загальної психології виконуються дві наукові теми:

Тема №1 «Військово-патріотичне виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету».

Науковий керівник: академік НАПН України, доктор техн. наук, професор Будак В.Д.

Перелік наукових тем, за якими працюють викладачі кафедри:

Хайруддінов М.А.: Історико-педагогічні аспекти військово-патріотичного виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету.

Михальченко Н.В.: Динаміка розвитку патріотичної рефлексії особистості пізньої юності в освітньо-виховному просторі університету.

Олексюк О.Є.: Розвиток у студентів складових особистості лідера як необхідного компонента патріотичного виховання в умовах освітньо-виховного простору університету.

Наточій А.М.: Формування патріотичних цінностей студентів університету засобами вчинкової діяльності.

Дрозд О.В.: Формування національної самосвідомості особистості в умовах університету.

Бабаян Ю.О.: Формування мотиваційної готовності студентської молоді до захисту Вітчизни.

Вдовиченко Р.П.:

Тема №2 «Професійна підготовка майбутніх педагогів-психологів до роботи з дітьми, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях».

Науковий керівник: кандидат психол. наук, доцент Литвиненко І.С.

Перелік наукових тем, за якими працюють викладачі кафедри:

Рєпка А.О.: Психологічні вправи «Про що говорять поведінкові маркери».

Шапошникова Ю.Г.: Психологічні вправи «Про що говорять поведінкові маркери».

Наукова робота кафедри здійснюється через наступні форми:

 • науково-методичні семінари та вебінари;
 • науково-дослідна робота;
 • підготовка докторських і кандидатських дисертацій;
 • науково-педагогічний супровід діяльності студентських наукових гуртків;
 • функціонування наукової лабораторії філософсько-педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського
 • наукова робота зі студентами.

Апробація результатів наукової роботи викладачів оприлюднюється шляхом:

 • участі викладачів, аспірантів і студентів у конкурсах, олімпіадах, конференціях;
 • підготовки наукових статей за напрямом наукових досліджень;
 • підготовки науково-методичних посібників, наукових статей, монографій, матеріалів конференцій (різних рівнів);
 • публікацій у Науковому віснику МНУ імені В.О. Сухомлинського;
 • публікацій факультетського збірника «Українське дошкілля: здобутки та перспективи».

У межах науково-дослідної теми виконуються дослідження за індивідуальними темами:

 

Назва індивідуальної теми дослідження Виконавець Завдання

на 2016/2017 н.р.

Форма звітності
Тема 1 «Військово-патріотичне виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету»
1. Історико-педагогічні аспекти військово-патріотичного виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету М.А. Хайруддінов
2. Соціально-психологічна готовність студентської молоді до захисту Вітчизни С.В.Карсканова Етап 2:

Розробка та обґрунтування теоретичної моделі

патріотично-налаштованої особистості

Методи розробка теоретичної моделі патріотично-налаштованої особистості.

Забезпечення процесу формування та розвитку у студентів університету патріотично-налаштованої особистості у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін в університеті.

Форма представлення результату:

виступ на науково-методичному семінарі університету.

3. Формування національної самосвідомості особистості в умовах університету О.В. Дрозд 1.Теоретичні аспекти національної самосвідомості особистості.

2.Добір психолого-педагогічного інструментарію та діагностування студентів.

 

Фахові статті — 2

Рукопис тексту.

Діагностувальні методики.

4. Динаміка розвитку патріотичної рефлексії особистості пізньої юності в освітньо-виховному просторі університету Н.В.Михальченко
5. Розвиток у студентів складових особистості лідера як необхідного компонента патріотичного виховання в умовах освітньо-виховного простору університету О.Є.Олексюк
6. Формування мотиваційної готовності студентської молоді до захисту Вітчизни Ю.О.Бабаян Розробка й апробація методики формувального етапу експерименту (1.09.16 – 31.05.17).

 

Теоретична модель мотиваційної готовності особистості до захисту Вітчизни

Діагностичний інструментарій та методи забезпечення процесу формування у студентів мотиваційної готовності до захисту Вітчизни.

Статті — 3

Рукопис тексту.

7. Формування патріотичних цінностей студентів університету засобами вчинкової діяльності А.М.Наточій Моделі вчинкової діяльності студентів контексті патріотичних цінностей Наукова стаття; цільова програма «Студент у силовому полі патріотичних цінностей» (спеціальний курс).

Методики дослідження розвитку патріотичних цінностей у студентів.

Тема 2: «Професійна підготовка майбутніх педагогів-психологів до роботи з дітьми, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях»
1. Психологічні вправи «Про що говорять поведінкові маркери» А.О.Рєпка 2016-2017 н.р. — модель підготовки сучасних педагогів-психологів. Стаття у фаховому збірнику наукових праць, виїзні науково-практичні семінари у ЗОШ №50, ММК (м. Миколаїв).

Впровадження діяльнісно-компетентнісного підходу у практику підготовки педагогів-психологів. Семінар-практикум «Психологічна наука у кризовому суспільстві» (Гімназія № 41, ЗОШ № 50, ММК), Методичні рекомендації для практикуючих психологів освіти (теоретичний розділ).

2. Психологічні вправи «Про що говорять поведінкові маркери» Ю.Г.Шапошникова 2016-2017 н.р. — модель підготовки сучасних педагогів-психологів. Стаття у фаховому збірнику наукових праць, виїзні науково-практичні семінари у ЗОШ №50, ММК (м. Миколаїв).

Впровадження діяльнісно-компетентнісного підходу у практику підготовки педагогів-психологів. Семінар-практикум «Психологічна наука у кризовому суспільстві» (Гімназія № 41, ЗОШ № 50, ММК), Методичні рекомендації для практикуючих психологів освіти (теоретичний розділ).

 

З наукової роботи заплановано наступні види роботи:

 • написання статей з науково-дослідних тем кафедри;
 • підготовка статей і тез до міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій;
 • підготовка відгуків про автореферат докторських і кандидатських дисертацій;
 • рецензування монографій, дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук;
 • підготовка наукових статей, робіт разом зі студентами і магістрантами;
 • залучення студентів до наукової діяльності різних форм та видів (діє науково-практичний гурток «Магніт»);
 • наукові семінари.