Вчена рада факультету

Склад вченої ради факультету дошкільної та початкової освіти у 2018-2019 н.р.

  1. Степанова Т. М., д.пед.н., професор, декан факультету дошкільної та початкової освіти.
  2. Соколовська О. С., к.пед.н., доцент кафедри дошкільної освіти, заступник декана з наукової роботи.
  3. Курчатова А. В., к.пед.н., доцент кафедри дошкільної освіти, заступник декана з навчально-виховної роботи.
  4. Трифонова О. С., завідувач кафедри дошкільної освіти.
  5. Якименко С.І., к.пед.н., професор, завідувач кафедри початкової освіти.
  6. Хайруддінов М.А.– д.пед.н., професор, завідувач кафедри педагогіки та загальної психології.
  7. Кардаш І. М., к.пед.н., доцент кафедри дошкільної освіти, вчений секретар вченої ради факультету.

 

ТЕМАТИЧНИЙ-ПЛАН-ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ 2018-2019-н.р.

 

 

Концепція

факультету дошкільної та початкової освіти

на період 2015 – 2020 рр.

  Факультет дошкільної та початкової освіти створено 1 вересня 2015 року в структурі Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Створення факультету дошкільної та початкової освіти було обумовлене необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців з дошкільної освіти різних освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до державних стандартів, здатних діяти в ринкових умовах.

Факультет дошкільної та початкової освіти здійснює підготовку фахівців за напрямом підготовки та спеціальністю «Дошкільна освіта. Початкова освіта», «Дошкільна освіта. Корекційна освіта (логопедія)», «Дошкільна освіта.  Практична психологія», «Початкова освіта. Дошкільна освіта», «Початкова освіта. Практична психологія».

Метою концепції є створення і розвиток системи професійної підготовки фахівців з дошкільної освіти.

Основні завдання факультету:

– навчання студентів в галузі дошкільної та початкової освіти;

– проведення наукових досліджень та конференцій;

– підготовка молоді до самостійної наукової та викладацької діяльності;

– просвітницька діяльність;

– співпраця з замовниками освітніх послуг факультету;

– співпраця з закордонними  вищими навчальними закладами в науковому та навчально-виховному процесах (розробка сумісних навчальних планів, обмін викладачами та студентами);

–  розроблення навчальних планів і програм;

–  розвиток компетенцій студентів;

– викладання дисциплін іноземними мовами;

– патріотичне виховання студентів;

– систематизувати  роботу внутрішніх агенцій щодо якості освіти на факультету;

– оновлення методик навчання в роботі викладачів факультету;

– підвищення ефективності наукової діяльності викладачів;

– підвищення якості професорсько-викладацького складу (навчання в аспірантурі, підвищення кваліфікації, робота в спеціалізованих вчених радах університетів України, самоосвіта та ін.);

  • поєднання теоретичного навчання з практикою діяльності майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти.

Під час навчання на факультеті студенти будуть набувати глибоких фундаментальних знань в галузі: загальної педагогіки, дошкільної педагогіки, дитячої психології та фахових методик.

Структура факультету дошкільної та початкової освіти:

– кафедра дошкільної освіти;

– кафедра початкової освіти;

– кафедра педагогіки та загальної психології.

Мета і завдання факультету можуть бути реалізовані в процесі освітньої діяльності наступними заходами:

– навчальний процес;

– наукова діяльність;

– робота з абітурієнтами студентами та випускниками;

– кадрова політика;

– міжнародна співпраця;

– робота по пропаганді здобутків та позитивного іміджу факультету;

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

– залучення відомих закордонних учених;

– створення україномовного та англомовного пакету та розміщення його на сайті університету;

– розробити програму стажування студентів та викладачів і науковців за кордоном.

– відповідно до проекту Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 рр. запровадити підготовку завідувачів дошкільних навчальних закладів, керівників загальноосвітніх і професійних навчальних закладів з питань інклюзивної освіти в магістратурі 8.01010101 «Дошкільна освіта» 8.01010201 «Початкова освіта».

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

– обговорення на Вченій раді факультету перспектив його  розвитку до 2020 року;

– започаткування щорічної Міжнародної конференції з дошкільної педагогіки;

– для підвищення ефективності володіння іноземними мовами протягом навчального року разом із факультетом іноземної філології проводити студентські наукові семінари;

– видання науково-методичних комплексів двома мовами (українська, англійська);

– щороку видавати збірник наукових праць професорсько-викладацького складу, а також студентів та аспірантів факультету;

– сприяти розвитку професорсько викладацькому складу факультету

– підвищити ефективність діяльності аспірантури з урахуванням того, що аспірант – це завтрашній педагог вищої кваліфікації, науковець;

– до аспірантури рекомендувати претендентів, які творчо підготовлені, мають відповідний доробок, реальний доступ до виробничої, інформаційної бази, високу ступінь мотивованості до успішної підготовки та захисту дисертації;

– посилити увагу до відбору кращих студентів (бакалаврів) до магістратури з урахуванням таких вимог: схильність претендента до науково-педагогічної діяльності, відмінні успіхи у навчанні, наявність наукового керівника;

– активно брати участь в підготовці наукових публікацій у фахових виданнях: кожному науково-педагогічному працівнику друкувати не менше 1-2 наукових праць у фахових виданнях щорічно і брати участь в науково-практичних конференціях в т.ч. за кордоном (Scopus, Thompson Reuters, SciVerseScopus, Web of Science, SciDirect, РІНЦ тощо);

– на науково-практичні конференції відряджати делегації у складі: викладач + аспірант + студент.

– на базі факультету організувати підтримку фундаментальної науки прикладними дослідженнями шляхом формування освітньо-наукових кластирів.

 

КАДРОВА ПОЛІТИКА

– здійснювати моніторинг  умов праці викладачів, наукових працівників, навчально-допоміжного персоналу;

– продовжувати впроваджувати кадрову політику університету щодо збалансованого за віком кадрового складу при збереженні досвідчених викладачів;

– розроблення та впровадження системи стимуляції праці викладачів, наукових працівників, навчально-допоміжного персоналу факультету;

– підвищення компетентності професорсько-викладацького складу у володінні іноземними мовами;

– з метою підвищення рівня методичної підготовки викладачів постійно проводити методичні семінари на кафедрах факультету.

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

– вдосконалення та покращення співпраці з міжнародними партнерами.

 

РОБОТА ПО ПРОПАГАНДІ ЗДОБУТКІВ ТА ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ФАКУЛЬТЕТУ

– розроблення та постійне оновлення ІНТЕРНЕТ-сторінки факультету;

– виступи з лекціями та доповідями у ДНЗ м. Миколаїв та Миколаївської області, пропагуючи наукові здобутки факультету та університету;

– участь у вітчизняних та міжнародних виставках та симпозіумах;

– участь студентів у  всеукраїнських  конкурсах наукових робіт та олімпіадах;

– сприяння організації художньої самодіяльності, спортивних змагань, конкурсів;

– проведення конкурсів рефератів, курсових та дипломних робіт, олімпіади;

  • поліпшення житлових умов студентів у гуртожитку.