К-ра початкової освіти

1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Положення про кафедру 2018

2. ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ 2018-2019

ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 2017-2018

Звіт з міжнар. діяльн. кафедри початкової освти

Звіт з профорієнтаційної роботи кафедри початкової освіти

3. СКЛАД КАФЕДРИ

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ (2)

4. ОСВІТНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Дошкільна освіта_бакалавр

Музичне мистецтво_бакалавр

Початкова освіта_магістр

Фізична культура_бакалавр

5. ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ 2018-2019

ГРАФІК ВІДВІДУВАННЯ ГУРТОЖИТКУ

ГРАФІК КОНТРОЛЮ ЗА САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ ДО

ГРАФІК КОНТРОЛЮ ЗА САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ ПО

6. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА КАФЕДРОЮ

закріплення дисциплін кафедра ПО 18-19

7. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Пакет-спеціальності-013-Початкова-освіта (1)

8. ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

графік відкритих занять 2018-2019

9ТЕМАТИКА МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ

План методроб каф на 18-19 н.р.

10. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИК

ПРОГРАМА-ПРАКТИКИ

11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАТНИХ ВИПУСКНИКІВ

ВИДАТНІ ВИСПУСКНИКИ

 

12. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ

Концепція (стратегія) розвитку 2018-2022

Місія викладача кафедри початкової освіти

«Кожен педагог учений, кожен науковець у педагогічному університеті має стати носієм науково-педагогічної думки»

 Кредо

«…Наріжний камінь педагогічного покликання – це глибока віра в можливість успішного виховання кожної дитини» В. О. Сухомлинський

 Формула успіху

«Перед людиною є два шляхи до пізнання: шлях мислення – найбільш благородний, шлях наслідування – найбільш легкий, шлях особистого досвіду – найбільш важкий» Конфуцій

Кодекс честі студента факультету дошкільної та початкової освіти МНУ імені В. О. Сухомлинського

 Пишайся Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухомлинського,, шануй його, відмінно навчайся і мужній у ньому!

 

Будучи студентом факультету дошкільної та початкової освіти, беру на себе виконання основних моральних та етичних норм і правил цього навчального закладу:

 Дотримуватися законів України, статуту та правил внутрішнього розпорядку університету.

 • Бути гідним громадянином України, міста, університету.
 • Бути патріотом народу України та свого університету. Докладати максимум зусиль щодо оволодіння теоретичними та спеціальними знаннями, практичними, професійними навичками необхідними спеціалісту вищої кваліфікації.
 • Використовувати знання, що придбав, на благо своєї Вітчизни.
 • Виконувати графік навчального процесу, своєчасно складати заліки та іспити.
 • Брати активну участь у науковому, культурному, спортивному та громадському житті академії. Поважати викладача як людину та особистість.
 • Дотримуватися правил співіснування, взаємоповаги та взаємодопомоги серед студентів університету. Свято берегти та примножувати славні традиції свого народу та університету.
 • Зберігати та примножувати матеріально-технічну базу університету.
 • Мати охайну зачіску.
 • Не допускати : паління на території університету та в гуртожитках, розпиття спиртних напоїв, у тому числі пива, та прийняття інших наркотичних засобів.

 У свою чергу університет  забезпечує права студента на:

 • Безпечні умови навчання, праці та побуту.
 • Трудову діяльність у позанавчальний час.
 • Користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою базами МНУ ім. В.О.Сухомлинського.
 • Участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах.
 • Участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення.
 • Пільговий проїзд (студентам які навчаються за денною формою навчання та студентам, що навчаються на контрактній основі) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 • Забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 • Отримання стипендії відповідно до законодавства.
 • Моє студентське життя повинно пройти під гаслом «Честь і гідність!»

Кодекс честі викладача кафедри початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти

МНУ імені  В. О. Сухомлинського

 “Честь найдорожче за життя…” (Ф. Шиллер)

 Кодекс честі викладача кафедри початкової освіти  – це сукупність традиційних морально-етичних норм, які базуються на національно-ціннісних ідеалах світогляду українського народу, його історичної та культурної спадщини.

Честь розуміється як стрижневий камінь людської мудрості. У реалізації освітніх завдань кожен викладач кафедри початкової освіти повинен дотримуватися загальнолюдських принципів моралі, гуманізму, плюралізму думок, поваги до особистості як вищої цінності суспільства, незалежно від соціального стану, віросповідання, національності, статі, віку тощо.

Викладач кафедри початкової освіти є центральною постаттю всього освітнього і виховного процесу –  Вчитель, Педагог, Вихователь.

 Основна місія викладача кафедри початкової освіти: навчатися самому, передавати свої знання іншим.

Чесне, відверте і послідовне слово викладача кафедри початкової освіти стає для студентів нормою поведінки, стимулює їх до самостійної пізнавальної діяльності.

Пріоритетним напрямком в організації виховного процесу є індивідуальний підхід до виховання студентів як особистостей, стимулювання їх внутрішніх зусиль до саморозвитку і самовиховання, духовного пошуку, створення виховного середовища, широке залучення до здобутків духовної та моральної культури нації.

 Викладач кафедри початкової освіти є творцем здорового морального клімату в колективі, принциповим противником будь-яких проявів недисциплінованості, безкультур’я та безвідповідальності. Викладач кафедри початкової освіти є прикладом гуманістичної поведінки для студентів.

Викладач кафедри початкової освіти – це зразок високої культури, моралі, активний пропагандист культурних традицій України і борець за їх розвиток в університеті. Він дотримується нормативно-правових актів з питань вищої освіти, не допускає посадових зловживань, правопорушень і хабарництва.

Викладач кафедри початкової освіти є прикладом професійного ставлення до виконання службових обов`язків, порядності та дотримання вимог трудової і навчальної дисципліни.

 Викладач  кафедри початкової освіти є професіоналом своєї справи, прихильником діалогових форм навчання, постійно працює над підвищенням теоретичних знань та педагогічної майстерності.

Територія  оголошується вільною від політичних уподобань, симпатій та поглядів у будь-якій формі.

 Правила Кодексу честі однакові для всіх викладачів кафедри початкової освіти, незалежно від посади і терміну роботи.

 

Особистісні якості викладача кафедри початкової освіти

Викладач кафедри початкової освіти  – патріот України, свого Університету.

Патріотизм – це прояв у створенні умов для засвоєння цінностей свого народу; оволодіння духовними скарбами української культури; створення умов для ознайомлення з культурою народів світу.

Індивідуальність визначає цінність суспільства, в якому він живе, власної незалежності і свободи, дотримання загальнолюдських принципів моралі, гуманізму, плюралізму думок, поваги до особистості як вищих цінностей суспільства.

 Наявність творчого потенціалу  виявляється у соціальній сфері, і, передусім, у таких формах як праця, пізнання, спілкування.

Конкурентоспроможність – це специфічна особливість демократичного суспільства, яка припускає формування відповідного типу людини, здатної до динамічної горизонтальної та вертикальної соціальної та професійної мобільності, зміни діяльності, знаходження ефективних рішень у складних умовах конкуренції в усіх сферах життєдіяльності.

Здоровий спосіб життя – наявність у викладача кафедри початкової освіти власних навичок підтримувати цей спосіб та забезпечення формування у молодих людей потреби в здоровому способі життя, ствердження престижності здоров`я.

Об`єктивність, самостійність та цілеспрямованість – це  вміння  не лише приймати самостійні рішення, сміливо запроваджувати їх у життя, але й нести повну відповідальність перед суспільством і перед собою за їх наслідки.

Педагогічна майстерність – це не лише висока всебічна загальна та методична освіченість викладача кафедри початкової освіти, але  й уміння досягти того, щоб кожне його слово дійшло до студента, було цілком ним сприйняте та засвоєне.

 

Педагогічна майстерність викладача кафедри початкової освіти складається з кількох складових, а саме:

 • світогляду викладача, його переконань; викладач повинен бути носієм моралі, її виразником і захисником;
 • глибокого знання дисциплін які він викладає, знання науки, якій служить, знання усіх норм, правил, навичок, які повинні бути прищеплені студенту як майбутньому фахівцю;
 • доскональне володіння методикою навчання і виховання.

Викладач кафедри початкової освіти – це не просто джерело знань. Він повинен не лише трансформувати знання, надавати їм зрозумілого студентам вигляду, але й сприяти організації педагогічного середовища і навчально-виховного процесу, створювати умови, в яких студент прагнув би розвиватися та керувати своїми потенційними можливостями.

Викладач кафедри початкової освіти повинен володіти почуттям гумору, бути доброзичливим та комунікабельним.

Комунікабельність – уміння  спілкуватися з людьми, гнучкість поведінки, емоційність.

Варіативність включає різні варіанти технології та сенс виховання, націленого на відтворення досвіду попередніх поколінь, їх ідеалів і цінностей на формування варіативного способу мислення, прийняття ймовірних рішень у сфері професійної діяльності, готовність до адекватних дій в умовах невизначеності.

Толерантність є одним  з найважливіших факторів виховання студентської молоді в умовах розвиненої демократії, яка припускає плюралізм думок, підходів, різних ідей задля вирішення одних і тих самих проблем.

Інтелігентність – це висока  загальна культура, інтелект, який є єдиним практично невичерпним ресурсом, а також бездоганна моральність.

Чесність –це якісне виконання своїх обов’язків заради забезпечення національних інтересів України, що є суттєвою рисою викладача кафедри початкової освіти.