Педагогічна практика (ДО)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

Рекомендації про проведення практики студентів вищих навчальних закладів (далі – Рекомендації) розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 970 «Про затвердження плану першочергових заходів з виконання Державної програми розвитку внутрішнього виробництва» та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2012 р. № 1448 «Щодо плану першочергових заходів з виконання Державної програми розвитку внутрішнього виробництва» (п. 9 Додатку до даного наказу).

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Практика студентів університету є невід’ємною складовою підготовки фахівців з вищою освітою і галузевих стандартів вищої освіти. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

1.2 Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

1.3 Види та обсяги практик визначаються освітньо-професійною програмою підготовки фахівців, що відображається відповідно в навчальних планах і графіках навчального процесу.

Тривалість практики, що передбачена в освітньо-професійній програмі, може бути збільшена за рахунок вибіркової частини програми. Для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, може бути передбачена практика тривалістю до одного місяця, якщо вони не працюють за напрямом (спеціальністю).

1.4 Зміст практики визначається її програмою.

1.5 Вищі навчальні заклади усіх форм підпорядкування відповідно до даного Положення самостійно розробляють і затверджують документи, що регламентують організацію практичного навчання студентів з урахуванням специфіки їх підготовки.

1.7 Заходи, пов’язані з організацією практики, визначаються наказом керівника вищого навчального закладу.

 

2. ВИДИ І ЗМІСТ ПРАКТИКИ

2.1 Залежно від конкретної спеціальності (спеціалізації) основними видами практики можуть бути:

 • навчальна (екскурсійна, ознайомлювальна, мовна, для придбання первинних професійних умінь та навичок тощо);
 • виробнича (технологічна, експлуатаційна, конструкторська, педагогічна, лікувальна, економічна, юридична, організаційно-управлінська, обліково-аналітична та ін.), а також науково-дослідна;
 • переддипломна.

2.2 Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін.

2.3 Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо на підприємстві, установі з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок з  спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових проектів (робіт).

2.4 Переддипломна практика студентів є завершальним етапом навчання і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для дипломного проектування або для виконання дипломної роботи.

При проходженні студентами переддипломної практики власник підприємства (установи, організації) незалежно від форми власності та підпорядкування або уповноважений ними орган чи фізична особа, а також фізична особа, яка проводить господарську діяльність та зареєстрована в установленому порядку і відповідно до законодавства використовує найману

працю у разі потреби та можливості має право запропонувати випускникові роботу, укласти з випускником трудовий договір та надіслати його університету для направлення випускника на роботу.

2.5 Види практики за кожним напрямом (спеціальністю), їх тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом.

2.6 Зміст і послідовність практик визначається наскрізною програмою, яка розробляється кафедрою (цикловою комісією) згідно з навчальним планом відповідно до стандарту вищої освіти і затверджується керівником вищого навчального закладу.

В наскрізній програмі визначаються конкретні рекомендації щодо видів і форм контролю рівня знань, умінь, навичок, яких студенти набули на кожному етапі практики.

Зміст наскрізної програми повинен відповідати нормативно-правовим документам України щодо практики студентів, освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівця та програмам всіх етапів практичного навчання (навчальна, виробнича, переддипломна практики). На основі цієї програми щорічно розробляються та затверджуються робочі програми відповідних видів практики. Робоча програма затверджується завідувачем кафедри або головою циклової комісії і погоджується з керівником від бази практики разом з визначенням термінів її проведення.

Кафедри, циклові комісії можуть розробляти, окрім наскрізних та робочих програм практики, інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості проведення практики студентів.

2.7. Практика в межах навчального року може проводитись як певними періодами так і шляхом чергування з теоретичними заняттями.

 

 1. БАЗИ ПРАКТИКИ

3.1 Практика студентів університету проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, або в навчально-виробничому підрозділі вищого навчального закладу.

Підприємства, що надають робочі місця для проходження практики і несуть відповідні затрати, користуються податковими та іншими пільгами згідно з законодавством.

При підготовці фахівців за цільовими договорами з підприємствами (організаціями, установами) бази практики передбачаються у цих договорах.

Як бази практичної підготовки студентів можуть використовуватись за окремими напрямами (спеціальностями), регіональні навчально-практичні центри, які створені на базі університету, матеріально-технічна база яких відповідає вимогам програми практики.

Навчальна практика для отримання професійних навичок може проводиться у навчальних, навчально-виробничих майстернях, навчальних господарствах, навчально-дослідних ділянках, навчально-практичних центрах та інших допоміжних об’єктах університету.

У випадку, коли підготовка фахівців університетом здійснюється за замовленням фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи (з урахуванням всіх вимог наскрізної програми та даних Рекомендацій) або університет, що визначається умовами договору (контракту) на підготовку фахівців.

3.2 Визначення баз практики здійснюється керівництвом університету на основі прямих угод із підприємствами (організаціями, установами) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

3.3 Студенти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом  університету, підбирати для себе базу практики і пропонувати її для використання.

3.4 Для студентів-іноземців бази практики передбачаються у відповідному контракті чи договорі щодо підготовки фахівців і можуть бути розташовані як на території країн-замовників, так і в межах України.

3.5 Студенти-іноземці отримують програму практики, індивідуальні завдання, складають звіт в порядку, установленому кафедрою, цикловою комісією. При проходженні практики в межах України студенти-іноземці можуть керуватися даними Рекомендаціями.

3.6 Для груп споріднених вищих навчальних закладів можуть створюватися науково-виробничі центри, навчально-практичні полігони, бази або експедиції (геодезичні, геологічні, географічні, морські тощо).

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

4.1 Відповідальність за організацію та проведення практики покладається на керівника університету.

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює проректор з навчальної роботи.

Загальне навчально-методичне керівництво практикою здійснює навчально-методичний відділ або циклова комісія.

Безпосереднє навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечують відповідні кафедри факультетів, циклові комісії разом з керівниками від баз практики.

4.2 Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення практики, є:

 • розробка Положення про порядок проведення практики студентів університету;
 • розробка наскрізних та робочих програм практики студентів, підготовка яких здійснюється за різними напрямами та спеціальностями (спеціалізаціями);
 • визначення баз практики;
 • призначення керівників практики;
 • укладання угоди на проведення практики між університетом та підприємством, організацією, установою;
 • направлення студентів на бази практики;
 • складання кошторису-калькуляції щодо витрат на проведення практики студентів;
 • складання тематики індивідуальних завдань на практику за погодженням з базою практики;
 • повідомлення про прибуття студента на практику;
 • підготовка форм звітної документації за результатами проведення практики.

4.3 Основним організаційно-методичним документом, що регламентує діяльність студентів і керівників практики, є наскрізна програма практики.

Програми практики повинні відповідати вимогам галузевих стандартів вищої освіти, професійних стандартів, ураховувати специфіку спеціальності (напряму підготовки) та останні досягнення науки і виробництва. Тому вони повинні переглядатися та доопрацьовуватися за участю роботодавців відповідної сфери не рідше, ніж один раз на три роки. Розробка та видання програм практики для нових напрямів (спеціальностей, спеціалізацій) здійснюються не пізніше, ніж за семестр до її початку.

Програми практики повинні містити наступні основні розділи:

 • цілі і завдання практики;
 • організація проведення практики;
 • зміст практики;
 • індивідуальні завдання;
 • вимоги до звіту про практику;
 • підведення підсумків практики.

Крім того, розділи програми практики можуть включати методичні вказівки (рекомендації) щодо проходження практики, перелік літератури та необхідної документації, екскурсії під час проведення практики та інші заходи, що сприяють закріпленню знань, отриманих під час навчання.

Індивідуальне завдання розробляється керівником практики від кафедри, циклової комісії і видається кожному студенту. Зміст індивідуального завдання повинен ураховувати конкретні умови та можливості підприємства (організації, установи), відповідати як потребам виробництва, так і цілям і завданням навчального процесу. Крім того, індивідуальне завдання повинно враховувати здатність і теоретичну підготовку студентів.

4.4 Підприємства (організації, установи), які використовуються як бази практики, повинні відповідати наступним вимогам:

 • наявність структур, що відповідають напрямам (спеціальностям, спеціалізаціям), за якими здійснюється підготовка фахівців в університеті;
 • можливість кваліфікованого керівництва практикою студентів;
 • надання студентам на час практики можливості працювати на штатних посадах, робота на яких відповідає програмі практики (за наявності відповідних вакансій);
 • надання студентам права користування бібліотекою, лабораторіями, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики, з урахуванням політики конфіденційності підприємства;
 • можливість наступного працевлаштування випускників університету (на загальних підставах при наявності вакансій);
 • наявність житлового фонду (за необхідністю).

4.5 На початку практики студенти повинні отримати інструктаж з охорони праці в галузі, ознайомитися з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, порядком отримання документації та матеріалів.

При зарахуванні студентів на штатні посади на час проходження практики на них розповсюджуються законодавство про працю та правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

На студентів, не зарахованих на штатні посади, також розповсюджуються правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

4.6 Тривалість робочого часу студентів під час проходження практики регламентується Кодексом законів про працю України і складає для студентів віком від 15 до 16 років 24 години на тиждень, від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень (ст. 51 із змінами, внесеними Законами № 871-12 від 20.03.91, № 3610-12 від 17.11.93, № 263/95 ВР від 05.07.95), від 18 років і старше – не більше 40 годин на тиждень (ст. 50 в редакції Закону № 871-12 від 20.03.91, із змінами, внесеними Законом № 3610-12 від 17.11.93).

4.7 Наказом ректора університету про проведення практики студентів визначається:

 • місце та терміни проведення практики;
 • склад студентських груп;
 • відповідальний керівник за організацію практики та оформлення підсумкового звіту за її результатами;
 • посадова особа, на яку покладено загальну організацію практики та контроль за її проведенням (проректор з навчальної роботи, декан факультету, заступник декана факультету, заступник директора коледжу, завідувач відділення).

4.8  Керівники структурних підрозділів, відділ практик, заступник директора з навчальної роботи:

 • наприкінці календарного року за заявками укладає договори з підприємствами (організаціями, установами), які визначені як бази практики, на наступний календарний рік;
 • укладає договори з підприємствами (організаціями, установами) за вибором студентів;
 • визначає вид і строки проведення практики, кількість студентів-практикантів, погоджує ці питання з базою практики, визначає обов’язки університету і підприємства щодо організації і проведення практики;
 • готує проекти наказів і рішень з питань практики;
 • надає кафедрам, цикловим комісіям інформацію щодо наявності місць практики згідно з укладеними договорами;
 • здійснює контроль за проведенням практики, аналізує та узагальнює її результати;
 • забезпечує кафедри необхідною документацією з питань практики;
 • здійснює контроль за розробкою програм практики;
 • аналізує звіти кафедр та циклових комісій за результатами практики та готує підсумкову довідку про її проведення.

4.9 Відповідальним за організацію і проведення практики на факультетах є декан факультету (завідувач відділення), який:

 • здійснює керівництво навчально-методичним забезпеченням практики на факультеті (відділенні);
 • інформує студентів про місце, строки проведення практики та форми звітування;
 • здійснює контроль за організацією та проведенням практики кафедрами (цикловими комісіями), виконанням програми практики, своєчасним складанням заліків і звітної документації за підсумками практики;
 • заслуховує звіти кафедр, циклових комісій про проведення практики на раді факультету (педагогічній раді).

4.10 Безпосереднє навчально-методичне керівництво практикою студентів забезпечують відповідні кафедри, циклові комісії, які здійснюють наступні заходи:

 • розробляють програму практики і при необхідності доопрацьовують її, але не рідше, ніж один раз на три роки;
 • складають графіки розподілу студентів за базами практики, які до початку практики подаються до відділу практик, заступнику директора з виробничо-практичного навчання (завідувачу відділення);
 • розробляють тематику індивідуальних завдань на період проведення практики один раз на три роки;
 • організовують проведення зборів студентів з питань практики за участю керівників практики;
 • здійснюють керівництво і контроль за проведенням практики;
 • повідомляють студентів про систему звітності з практики, яка затверджена кафедрою або цикловою комісією, а саме: подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, вигляду оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовку доповіді, повідомлення, виступу тощо;
 • обговорюють підсумки та аналізують виконання програм практики на засіданнях кафедри (циклової комісії);
 • подають до деканатів, відділу практик, заступнику директора з виробничо-практичного навчання (завідувачу відділення) звіти про проведення практики з пропозиціями щодо удосконалення її організації.

4.11 Керівник практики від университету:

 • визначає готовність баз практики та проводить при необхідності до прибуття студентів-практикантів підготовчі заходи;
 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, теми курсового і дипломного проектів, магістерської роботи, методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації тощо), перелік яких встановлює; університет.
 • у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;
 • контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;
 • у складі комісії приймає заліки з практики;
 • подає проректору з навчальної роботи (заступнику директора з навчально-виробничої роботи) письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

4.12 Викладач-керівник практики від кафедри, циклової комісії:

 • розробляє тематику індивідуальних завдань, яка враховує передбачувані теми бакалаврських і дипломних робіт (проектів);
 • узгоджує з керівником практики від підприємства (організації, установи) індивідуальні завдання з урахуванням особливостей місця практики;
 • бере участь у розподілі студентів за місцями практики;
 • відслідковує своєчасне прибуття студентів до місць практики;
 • здійснює контроль за виконанням програми практики та строками її проведення;
 • надає методичну допомогу студентам під час виконання ними індивідуальних завдань і збору матеріалів до випускної роботи;
 • проводить обов’язкові консультації щодо обробки зібраного матеріалу та його використання для звіту про практику, а також у випускній роботі;
 • інформує студентів про порядок надання звітів про практику;
 • приймає захист звітів студентів про практику у складі комісії, на підставі чого оцінює результати практики студентів, атестує їх і виставляє оцінки в залікові книжки;
 • здає звіти студентів про практику на кафедру, циклову комісію.

4.13 Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами практики, зазначені в окремих розділах угод на проведення практики.

Форми основних документів, що застосовуються при організації та проведенні практики, наведено у додатках А, Б, В, Г, Д, Е.

Керівник практики від підприємства, що здійснює загальне керівництво практикою:

 • несе особисту відповідальність за проведення практики в межах своєї компетенції;
 • організовує практику згідно з програмами практики;
 • визначає місця практики, забезпечує найбільшу ефективність її проходження;
 • організовує проведення інструктажу з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки відповідними фахівцями;
 • забезпечує виконання погоджених з навчальним планом графіків проходження практики по структурних підрозділах підприємства;
 • надає студентам-практикантам можливість користуватись наявною літературою, необхідною документацією;
 • забезпечує і контролює дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку;
 • створює необхідні умови для засвоєння практикантами нової техніки, передової технології, сучасних методів організації праці.

Безпосереднє керівництво практикою студентів в цехах, дільницях, відділах, інших структурних підрозділах  покладається на постійно працюючих кваліфікованих спеціалістів, котрим доручається керівництво групою практикантів чисельністю до 10 осіб. В його обов’язки входить:

 • розподіл практикантів за робочими місцями у відповідності з графіком проходження практики
 • інструктаж з техніки безпеки і  протипожежної безпеки на підприємстві  і на робочому місці при виконанні конкретних видів робіт;
 • ознайомлення практикантів з організацією робіт на конкретному робочому місці;
 • контроль за роботою практикантів, забезпечення виконання студентами практики;
 • оцінка якості роботи практикантів, складання на них виробничих характеристик з відображенням в них виконання програми практики, якості професійних знань ті умінь, відношення студентів до роботи, виконання індивідуальних завдань, організаторських здібностей, участь в освоєнні нової техніки та технології;
 • допомога в підборі матеріалу для курсових та дипломних проектів.

4.14 За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загально-професійну підготовку за програмою практики, без зменшення покладеного за умовами трудового договору загального обсягу робіт.

4.15 Студенти вищих навчальних закладів при проходженні практики зобов’язані:

 • до початку практики одержати від керівника практики від університету направлення, методичні матеріали (методичні вказівки, програму, щоденник, індивідуальне завдання) та консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • своєчасно прибути на базу практики;
 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівників;
 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії та внутрішнього трудового розпорядку;
 • нести відповідальність за виконану роботу;
 • своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики.

 

 1. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ

5.1 Джерела фінансування практики студентів університету визначаються формою замовлення на фахівців: державні або регіональні кошти, кошти підприємств (організацій, установ) усіх форм власності, закордонних замовників-спеціалістів або кошти фізичних осіб.

Для фінансування практики студентів університету можуть залучатися додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

5.2 Витрати на практику студентів університету входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку фахівців.

Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляє університет і погоджує з базами практики, із розрахунку вартості проходження практики одного студента за тиждень.

Основними статтями калькуляції витрат на практику можуть бути:

 • оплата праці безпосереднього керівника практики;
 • оплата консультації, екскурсії, одноразових загальних заходів, які можуть проводитися спеціалістами баз практики та ін.
 • разові витрати на організацію і підведення підсумків практики (укладання договору, проведення інструктажів, вибір місця практики тощо);
 • витрати на матеріальне забезпечення практики (використання електронно-обчислювальних машин, множні роботи, придбання матеріалів і канцелярського приладдя, експлуатація обладнання тощо).

5.3 Норма часу на проведення захисту звіту за практику встановлюється із розрахунку 0,33 год.* на одного студента кожному члену комісії (кількість членів комісії не більше 3 осіб).

5.4 Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється університетом згідно з діючими в період практики ставками погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх галузях народного господарства за проведення навчальних занять із розрахунку 1 година на одного студента на тиждень.

5.5 Під час практики у період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати за студентами зберігається право на одержання стипендії за результатами семестрового контролю.

5.6 Усім студентам-практикантам на період практики, що проводиться за межами місця знаходження університету, останніми сплачуються добові за рахунок витрат на практичну підготовку у розмірах, встановлених законодавством. При цьому враховується час знаходження в дорозі до бази практики і назад.

Якщо практика проводиться в навчально-виробничих майстернях і на діючих базах практики навчальних закладів, добові не виплачуються.

5.7 Студентам, зарахованим на період виробничої практики на штатні посади в геологічних партіях, експедиціях, у складі екіпажів суден та ін., які отримують, крім заробітної платні, безкоштовне харчування, виплата добових не здійснюється.

5.8 Проїзд студентів університету залізничним, водним і автомобільним транспортом до місця знаходження баз практики і назад сплачується за рахунок витрат університету.

5.9 Проїзд до баз практики і назад міським і приміським (до 50 км) транспортом сплачується студентами за свій рахунок.

5.10 Проживання студентів-практикантів у гуртожитках баз практик або в орендованих для цього житлових приміщеннях сплачується на умовах та у розмірах, передбачених договором.

5.11 Оплата відряджень викладачам університету – керівникам практики студентів здійснюється вищими навчальними закладами згідно з чинним законодавством.

5.12 У відповідності до розробленої і затвердженої в університеті програми практики майстер виробничого навчання в межах 36-годинного робочого тижня проводить практичні заняття і навчально-виробничі роботи з виробничого навчання, здійснює організаційне забезпечення навчального процесу, а також виконує іншу роботу, передбачену посадовою інструкцією майстра виробничого навчання.

5.13 Оплата праці майстрів виробничого навчання за проведення навчальної практики здійснюється за посадовими ставками.

5.14 У тих випадках, коли до проведення навчальної практики, замість майстрів виробничого навчання, залучаються викладачі спеціальних дисциплін, оплата їх праці здійснюється за фактично відпрацьовану кількість годин за ставками, нарахованими з розрахунку посадової ставки майстра виробничого навчання.

В тих випадках, коли навчальна практика є продовженням вивчення навчальних дисциплін (педагогічна), вона проводиться викладачами, що ведуть цей предмет.

Перелік навчальних практик, які є продовженням  вивчення теоретичних предметів, визначається міністерством.

На кожну навчальну групу з 20-30 студентів, що проходять практику поза межами університету, дозволяється направляти для  керівництва практикою викладачів або керівних працівників університету, що викладають профілюючі дисципліни.

Оплата за керівництво практикою проводиться із розрахунку шести годин за день.

5.15 Обсяги часу на керівництво практикою не повинні перевищувати обсяги часу, передбачені навчальним планом.

5.16 Робочий час керівника практики від університету враховується як педагогічне навантаження, що заплановане йому на керівництво практикою на навчальний рік.

5.17 Оплата викладачам добових, за проїзд до місця практики поза місцем розташування університету і назад, а також повернення затрат  по найму житлового приміщення здійснюється університетом згідно з чинним законодавством України про оплату службових відряджень.

 

 1. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

6.1 Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

Форма звітності студента за практику – це подання звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником бази практики в друкованому та електронному вигляді.

Звіт в електронному вигляді разом з іншими документами, встановленими університетом (щоденник, характеристика та ін.), подається на рецензування керівнику практики від університету. Після доопрацювання та остаточного погодження з керівником практики звіт в друкованому вигляді подається на захист.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної літератури тощо. Оформлюється звіт за вимогами, які встановлюються стандартом для оформлення текстових документів.

6.2 Звіт захищається студентом у комісії, призначеній завідувачем кафедри, заступником директора з виробничого навчання (з навчально-виробничого навчання). До складу комісії входять керівник практики від університету, викладачі та (по можливості) керівник від бази практики.

Комісія приймає залік (або диференційований залік) у студентів на базах практики в останні дні її проходження або в університеті до початку наступного семестру.

6.3 Студент, який не виконав програму практики без поважних причини, відраховується з університету.

Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, то університетом надається можливість студенту проходження практики повторно через рік. Можливість повторного проходження практики через рік, але за власний рахунок, надається і студенту який на підсумковому заліку отримав негативну оцінку.

6.4 Результат заліку за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписом голови комісії і враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового контролю.

6.5 Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні кафедри, предметної (циклової) комісії, а загальні підсумки практики підводяться на вчених (педагогічних) радах факультетах не менше одного разу протягом навчального року.

 

 

 

Додаток А

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

 

УГОДА №___________

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

місто ______________________________                        “______” _________________20___ р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони _________________________________________

________________________________________________________________________________

(повне найменування навчального закладу)

(далі — вищий  навчальний заклад), в особі ___________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі_______________________________________________________________,

(статут або доручення)

і, з другої сторони,________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(далі – база практики), в особі ______________________________________________________

(посада,

________________________________________________________________, що діє на підставі

прізвище та ініціали)

________________________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:

 

 1. База практики зобов‘язується:
  • Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

 

з/п

Шифр і назва

напряму підготовки, спеціальності

Курс Вид практики Кількість студентів Строки практики
початок закінчення

 

 • Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента (ів).
 • Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.
 • Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.
 • Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.
 • Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.
 • Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.
 • Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.
 • Додаткові умови _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Вищий навчальний заклад зобов‘язується:
  • За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику.
  • Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
  • Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.
 2. Відповідальність сторін за невиконання угоди.
  • Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.
  • Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому порядку.
  • Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.
  • Угода складена у двох примірниках: по одному — базі практики і вищому навчальному закладу.
 1. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:

Навчального закладу __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Бази практики ________________________________________________________________

 

 

Підписи та печатки:

 

Вищий навчальний заклад:

___________ ______________

(підпис)              (прізвище та ініціали)

 

М.П.     “_____” _____________ 20___ року

База практики:

_________ ________________

(підпис)                (прізвище та ініціали)

 

М.П.      “_____” _____________ 20___ року

 

Примітки:

 1. Форму призначено для юридичного оформлення зобов’язань підприємства, установи та вищого навчального закладу про проведення практики студентів.
 2. Формат бланка А4 (210297 мм), 2 сторінки.
Додаток Б

 

Міністерство освіти і науки України

 

____________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)
НАКАЗ
„____” _____________20__р.                                                  № ___________
_________________________________

(місцеперебування ВНЗ)

Про проведення практики студентів

денної (вечірньої/заочної) форми навчання

………………………………………….факультету (відділення)

 

Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу на …………………..навчальний рік

НАКАЗУЮ:

1 Провести _______________________________ практику студентів _____ курсу

(назва виду практики)

напряму підготовки (спеціальності)___________________________

на базі _____________________ протягом ___ тижнів з ______по_______ _____р.

(місце проведення практики)

 

№№ пп Прізвище, ім’я та по батькові № студентського квитка Місце проведення практики (назва країни, підприємства, організації установи)

 

2 Направити на практику за викликами зацікавлених підприємств (організацій, установ) наступних студентів:

№№ пп Прізвище, ім’я та по батькові № студентського квитка Місце проведення практики (назва країни, підприємства, організації, установи)

 

3 Відповідальним керівником за організацію практики, складання звіту про її підсумки та надання відповідних документів в Навчально-методичний відділ (відділення) призначити_________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

4 Декану ____________________ факультету ________________________

(назва факультету)                                                               (прізвище, ініціали)

Зав. відділення______________                ___________________

(назва відділення)                                (прізвище, ініціали)

звіти про практику та всі необхідні документи надати до Навчально-методичного відділу (відділення ).

5 Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника декана (Зав. відділення) _____________________ факультету (спеціальності) ____________________

(назва факультету)                                                                                                    (прізвище, ініціали)

 

 

 

Керівник ВНЗ                             (підпис)      _____________________

(ініціали, прізвище)

Розсилка: бухгалтерія, навчально-методичний відділ (відділення), деканат _____________________ факультету, кафедра _____________________

(назва факультету)                                                               (назва відповідальної кафедри)

 

 

Виконавець (прізвище, телефон)

 

 

 

 

 

 

 

Візи:

 

Перший проректор (проректор) з навчальної роботи (заст. директора з навчальної роботи або практичного навчання) _____________________________ _________________

(ініціали, прізвище)                                   (підпис)

 

 

Декан ____________________________ факультет___________________________

(назва факультету)                                                     (прізвище, ініціали)

 

 

Зав. Відділення _____________________________                ___________________

(назва відділення)                                                           (прізвище, ініціали)

 

 

Зав. кафедри (відповідальний виконавець)    ________________ ___________

(ініціали, прізвище)                 (підпис)

 

Голова циклової комісії                                    _________________ ____________

(ініціали, прізвище)           (підпис)

 

 

 

 

 

Додаток В

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

 

 

Місце кутового штампа

вищого навчального закладу

 

КЕРІВНИКУ

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ

(є підставою для зарахування на практику)

Згідно з угодою від „____” ________________________ 20___ року № ________, яку укладено з ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства, організації, установи)

направляємо на практику студентів ____ курсу, які навчаються за напрямом підготовки (спеціальністю) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Назва практики ___________________________________________________________________

Строки практики з „___” ________________________________________   20___ року

по „___” ________________________________________   20 ___ року

 

Керівник практики від кафедри, циклової комісії___________________________________

________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Прізвища, імЕНА та по батькові СТУДЕНТІВ

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

 

М.П.           Керівник виробничої практики ВНЗ ____________________ _______________________.

(підпис)                                      (прізвище та ініціали)

 

Примітки:

 1. Форма служить підставою для прийому студентів на практику підприємством, установою, організацією.
 2. Формат бланка № А5 (148210 мм), 2 сторінки.

 

 

 

 

Додаток Г

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

 

Кутовий штамп

(підприємства,

організації,  установи)

 

 

Надсилається у вищий навчальний  заклад

не пізніше як через три дні після прибуття

студента на підприємство (організацію, установу)

/початку практики/

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

студент ________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

_______________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________

(курс, інститут,  факультет (відділення), напрям підготовки (спеціальність))

прибув „___” __________  20___ року до ______________________________

(назва підприємства, організації, установи)

і приступив до практики.  Наказом по підприємству (організації, установі)  від „__” ___________20____ року № _____                    студент _________________________ зарахований на посаду

_______________________________________________________

(штатну, дублером, штатну роботу, практикантом)

_______________________________________________________

(штатні посади  назвати конкретно)

Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено

_______________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник підприємства (організації, установи)

_____________  ______________________________

(підпис)                          (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Печатка (підприємства,                            “____”____________ 20_____року

організації, установи)

 

Керівник практики від вищого навчального закладу                                                                                                            _________________________________________________________

(назва кафедри, циклової комісії)

________________  _________________________________________

(підпис)                       ( посада, прізвище, ім’я, по батькові)

“____”___________20____року

 

Примітки:

 1. Форма засвідчує прибуття студента на практику згідно з направленням. Вказується посада, на яку призначений студент, та керівник практики відповідно до наказу підприємства, установи, організації.
 2. Формат бланка А5 (148210 мм), 1 сторінка.

 

Додаток Д

КОШТОРИС-КАЛЬКУЛЯЦІЯ

витрат на проведення практики студентів

_____________________________________________________________

(назва навчального закладу)

на ___________________________________________________________

(назва бази практики)

 

№№№п/п Види витрат

 

Сума (грн.)
Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється навчальним закладом згідно з діючими в період практики ставками погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх галузях народного господарства за проведення учбових занять із розрахунку 1 година на одного студента на тиждень
2 Витрати на організацію, проведення і підведення підсумків практики: укладання договору, інструктажі, підбір місць практики, прийняття заліків, складання характеристик та інші організаційні витрати___________

_________________________________________________

(позначте)

 

 

 

 

_______

 

3 Матеріальне забезпечення практики:

— використання ЕОМ_______________________________________

— множильні роботи________________________________________

— придбання матеріалів_____________________________________

— придбання канцприладів__________________________________

— експлуатація обладнання__________________________________

— інші види витрат_________________________________________

(позначте)

 

_______

_______

_______

_______

_______

_______

 

Оплата консультацій, екскурсій, лекцій та інших одноразових витрат _______________________________

(позначте)

 

_______

Інші види ________________________________________

_________________________________________________

(позначте)

 

Підписи та печатки:

 

Вищий навчальний заклад:

___________ ______________

(підпис)              (прізвище та ініціали)

 

М.П.     “_____” _____________ 20___ року

База практики:

_________ ________________

(підпис)                (прізвище та ініціали)

 

М.П.      “_____” _____________ 20___ року

 

 

 

 

 

 

Додаток Е

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

 

______________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

___________________________________________________________________

(вид і назва практики)

студента ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Інститут, факультет, відділення________________________________________

 

Кафедра, циклова комісія _____________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційний  рівень_______________________________________

 

напрям підготовки ___________________________________________________

 

спеціальність_______________________________________________________

(назва)

_________ курс,  група _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи     „___” ____________________ 20___ року

 

____________     ________________________________________________

(підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи      “___” ____________________ 20___ року

 

_____________     ________________________________________________

(підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарний графік проходження практики

 

 № з/п Назви робіт Тижні проходження практики Відмітки про виконання
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ______ _____________

(підпис)   (прізвище та ініціали)

 

від підприємства, організації, установи ______  _____________

(підпис)     (прізвище та ініціали

 

 

 

Робочі записи під час практики

 

 

 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_______________________________________________________

(назва підприємства, організації,  установи)

 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________

______________ _____________________

(підпис)                              (прізвище та ініціали)

Печатка

«______» __________________  20 __ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

 

 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою____________________

(словами)

кількість балів _________________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________

Керівник практики від  вищого навчального закладу

____________ ______________________

(підпис)                (прізвище та ініціали)

 

Примітки:

 1. Форму призначено для визначення завдань на практику, проведення поточних записів набутих вмінь при виконанні роботи, оцінки результатів практики. Заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.
 2. Формат бланка А5 (148210 мм), брошура 8 сторінок разом з обкладинкою з карткового паперу.