Навчально-методична робота (ДО)

Навчально-методична робота кафедри дошкільної освіти є важливою складовою навчально-виховного процесу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського й спрямована на вдосконалення викладання навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, підвищення педагогічної майстерності викладачів, якісну організацію самостійної роботи і контролю знань студентів.

Основними завданнями навчально-методичної роботи кафедри є:
—   створення навчально-методичних комплексів з дисциплін, закріплених за кафедрою, відповідно до сучасних вимог під­готовки студентів – майбутніх фахівців дошкільної освіти;

—   удосконалення робочих програм з кожної дисципліни, змісту, форм і методів навчання студентів;

—   розроблення методичних рекомендацій із планування, організації й конт­ролю самостійної роботи студентів;

— консультування учасників щорічної олімпіади з дошкільної педагогіки на факультеті;

—   підвищення педагогічно-професійної майстерності викладачів кафедри шляхом  обміну досвідом роботи через проведення відкритих занять, підвищення їхньої кваліфікації;

— підготовка презентацій, наочних матеріалів з лекційного курсу навчальних дисциплін;

— підготовка навчально-методичних посібників:

  1. Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В.О.Сухомлинського: моногр. / Т.М.Степанова, О.С.Соколовська, О.С.Трифонова та ін.; за заг. ред. Т.М.Степанової. – К. : Видавничий дім «Слово», 2016.
  2. Степанова Т.М., Курчатова А.В. «Методика виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку» (монографія зі спецкурсом для студентів спеціальності 6.010101 – дошкільна освіта) м. Київ Вид-во «Слово»
  3. О.С.Трифонова. Виховання морально-етичних почуттів дітей дошкільного віку [навч.-метод. посібник для студентів 6.010101 – дошкільна освіта]; 4.І.М.Кардаш. Спадщина О.О.Потебні у сучасному педагогічному вимірі [навч. посібник для студентів 6.010101 – дошкільна освіта];
  4. Лісовська Т. А. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти дітей» Миколаїв: Вид.-ць Прокопчук Т. Ю.
  • проведення й обговорення відкритих занять;
  • проведення методичних семінарів.

 

152 література закріплена за кафедрою26.09.17