Склад кафедри (ПО)

Інформація про викладачів кафедри

 

Якименко Світлана Іванівна

сторінка НПП Якименко С.І.

Доктор педагогічних наук, професор, Відмінник народної освіти,  завідувачка кафедри початкової та дошкільної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Відмінник народної освіти, Дипломант ІІ ступеню ВДНГ Української РСР (№ 35 від 6.10.1989 р.), ІІ грант програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні» Міжнародного фонду «Відродження» (№1383 від 18.07.1995.), Нагороджена почесною грамотою МОН України 2006 р., грамотами різного рівня. За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм нагороджена «орденом княгині Ольги ІІІ ступеня». Дійсний член (академік) Міжнародної кадрової академії. 
З 1994 р. керує науковою школою здобувачів. За цей період підготувала і вивела на захист 33 кандидатів педагогічних наук та докторів філософії у галузі освіти.
Викладає курс педагогіки: «Дидактика», «Основи педагогічної творчості», «Методика формування предметних та ключових компетентностей  молодших школярів», «Теорія і технологія дитячої творчості», «Методики навчання за освітніми галузями в ДНЗ».

Професор Якименко С. І значну увагу приділяє розробці та впровадженню в навчально-виховний процес ДНЗ, загальноосвітніх навчальних закладів, ВНЗ сучасних інноваційних технологій. Розробила та впровадила авторську «Інтегровану особистісно-орієнтовану технологію в дошкільних навчальних закладах та середніх загальноосвітніх школах І ступеня» на всеукраїнському та регіональному рівнях.
Протягом 26 років активно співпрацює з МОІППО, надає кваліфіковану методичну допомогу вихователям та вчителям початкових класів міста Миколаєва та області, консультує вихователів ДНЗ інших областей України, шостий рік поспіль проводить Всеукраїнську авторську літню школу інноватики.
Світлана Іванівна Якименко плідно співпрацює з міжнародними та всеукраїнськими фондами, громадськими організаціями та центрами: Міжнародним інноваційним центром гармонійного розвитку людини «Піснезнайка»; керівник громадської Миколаївської обласної організації «ЄВРООСВІТА – ХХІ СТОЛІТТЯ», «Всеукраїнський центр гуманної педагогіки».
Світлана Іванівна є координатором соціально-благодійної програми «Твори добро», діяльність якої постійно висвітлюється в ЗМІ; є автором понад 350 публікацій з питань теорії та практики навчання і виховання в системі дошкільної, початкової, середньої, вищої шкіл та власником 55 авторських свідоцтв. Якименко С. І. бере активну участь у презентації наукових видань, посібників, підручників в Україні.

 

 

 

Білявська Тетяна Миколаївна

сторінка НПП Білявської Т.М.

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти.

З 2001 року працює в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію й одержала ступінь кандидата філологічних наук. Тема наукового дослідження: Мовні питання на сторінках часопису «Зоря» (1880–1897 рр.). Викладає курси: методика навчання української мови, методика навчання літературного читання, українська мова (за професійним спрямуванням), сучасна українська мова з практикумом. 

Коло наукових інтересів: методика викладання української мови у вищій школі, проблеми формування мовної грамотності у студентів нефілологічних спеціальностей, проблеми формування мовної компетентності  майбутніх учителів початкової школи. Стаж роботи у вищому навчальному закладі: 14 років.

 

 

 Бреславська Ганна Богданівна

сторінка НПП Бреславської Г.Б.

Кандидат педагогічних наук, в.о. доц. кафедри початкової та дошкільної освіти. Доктор філософії у галузі освіти 

У 2004 р. закінчила Миколаївський державний університеті імені В. О. Сухомлинського. Отримала кваліфікацію: «Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та художньої культури. У 2013 р. закінчила Миколаївський національній університет імені В. О. Сухомлинського. Отримала кваліфікацію: «Організатор початкової освіти, вчитель початкової школи, практичній психолог». З 2004 року працює у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського. У 2013 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини  захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.07 «Теорія і методика виховання». Тема дисертації: «Формування культури дозвілля студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами проектів у позааудиторній роботі».

 

 

Зубарова Наталія Володимирівна

сторінка НПП Зубарової (Іванець) Н.В.

Кандидат педагогічних наук, в.о. доцента кафедри початкової та дошкільної освіти

Отримала вищу освіту у Миколаївському державному університеті імені В. О. Сухомлинського за спеціальністю «Початкова освіта». Отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів. Вчитель української мови і літератури».
До роботи у МНУ працювала вчителем української мови і літератури, вчителем початкових класів у МЗОШ №1 ім. Олега Ольжича, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». У 2012 році брала участь у міському конкурсі «Нове ім’я» (І,ІІ,ІІІ етапи). У Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського працює з листопада 2012 року викладачем кафедри початкової освіти Інституту педагогічної освіти. Веде практичні заняття з курсів: «Дидактика», «Теорія і методика виховної роботи». У 2020 р. у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. Тема дисертації: «Формування мультикультурної компетентності учнів в освітньому середовищі початкової школи».

 

 

Тимченко Алла Анатоліївна

сторінка НПП Тимченко А.А.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти.

В Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського працює з 1997 року. У 2007 р. в Інституті вищої освіти НАПН України захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» на тему: «Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди М. М. Грищенка (1900–1987 рр.)».
Виступала офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій:  Калабської В. С., захист – 11.12.2013 р.; Пиж Н.М., захист – 21.05.2014 р.;  Сінельнікової Н. О., захист – 14.10.2014 р.; Хоменко К.П., захист 08.06.2017; Тимчик М.П.  захист 23.12.2020 р.). Викладає курси: «Психодидактика», «Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти», «Методика навчання інформатики в початковій школі». Коло наукових інтересів: дослідження історії становлення й розвитку школи та педагогічної науки в Україні; проблеми психодидактики;  впровадження інтерактивних технологій в підготовці майбутнього вчителя початкових класів.

 


Філімонова Тетяна Володимирівна

сторінка НПП Філімонової Т.В.

Кандидат педагогічних наук, в.о. доцента кафедри початкової та дошкільної освіти.

У 2011 році закінчила Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання. Психологія» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, практичного психолога. У 2012 році закінчила магістратуру Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського за спеціальністю: «Початкова освіта» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки і методики початкової освіти. З 2015 по 2018 рр. навчалася в аспірантурі Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка. У листопаді 2018 року успішно закінчила навчання в аспірантурі, здала кандидатські іспити, пройшла передзахист дисертаційної роботи.
У Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського працює на посаді викладача кафедри початкової освіти з листопада 2018 року по завершенню аспірантури. Активно займається науковою роботою, послідовно і методично проводить наукові дослідження за темою дисертації, бере активну участь у  науково-практичних конференціях.  За темою дисертації опублікувала 21 наукову працю, з них 1 колективна монографія, 9 статей у фахових виданнях України (серед яких 1 стаття у фаховому науковому електронному виданні, 3 статті, які входять до науково метричних баз), 1 стаття у зарубіжному науковому періодичному виданні, 11 статей у збірках матеріалів науково-практичних конференціях (серед яких Словенська республіка, 2016; Грузія, 2017; Польща, 2017) та ін.

 

Трифонова Олена Сергіївна

сторінка НПП Трифонової О.С.

Професор кафедри початкової та дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор.
Керівник науково-дослідної теми «Теоретико-методичні засади формування
готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в Новій українській школі».
Авторка понад 140 наукових праць. Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 38.134.02 із захисту кандидатських дисертацій  зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література) і 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

            

 

 

 

Лісовська Тетяна Адамівна

сторінка НПП Лісовської Т.А.

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти.  Автор понад 70 наукових праць у галузі дошкільної освіти.  Здійснює керівництво науково-дослідними роботами студентів, які є переможцями  Всеукраїнських конкурсів наукових робіт.  Нагороджена грамотами Департаменту освіти і науки Облдержадміністрації за високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців.

 

 

 

Курчатова Анжеліка Віталіївна

сторінка НПП Курчатової А.В.

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової та дошкільної освіти. Авторка низки наукових публікацій, присвячених проблемам  морального виховання дітей дошкільного віку та роботі закладів дошкільної освіти з батькми. Керує науковим гуртком студентів «Педагогічна творчість майбутнього вихователя».

 

 

 

          

Тесленко Світлана Олегівна

сторінка НПП Тесленко С.О.

Доктор філософії в галузі освіти, старший викладач кафедри початкової та дошкільної освіти.  Тема дисертаційного дослідження: «Національно-патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами художньо-мовленнєвої діяльності». Автор 23 одноосібних наукових працях, з них: 9 статей у фахових виданнях України, 3 – у зарубіжних періодичних виданнях, 8 тезах апробаційного характеру (з них 2 – у виданнях іноземних держав), 1 навчально-методичний посібник, 2 – розділи у колективній монографії. 

 

 

 

Михальченко Наталія Вячеславівна

сторінка НПП Михальченко Н.В.

доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових  наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науково-педагогічний стаж 22 роки. У вищих навчальних закладах — 15 років. Автор понад 87 праць, у тому числі – 2 навчально-методичних  посібника («Психологічні особливості розвитку патріотичної рефлексії у молодшому шкільному віці» Частина 1. Частина 2. ), монографія („Психологія деструктивних емоційних станів  та рефлексії особистості у молодшому шкільному віці), методичні рекомендації, методичні вказівки, завдання для самостійної роботи студентів з  дисциплін та ін. 2007 рік – захист кандидатської дисертації. 2011 рік – отримано вчене звання доцента кафедри психології.

Коло наукових інтересів: спеціалізується на вивченні вікової та педагогічної психології. Займається проблемою розвитку та формування патріотичної рефлексії  особистості в онтогенетичній розгортці, зокрема розробкою  моделі патріотичної рефлексії особистості. Має нагороди від управління освіти Первомайської міської ради, від виконавчого комітету Первомайської міської ради, від  Первомайської міської ради, від управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, від Миколаївської обласної державної адміністрації, від Миколаївської обласної ради.

 

Шапочка Катерина Анатоліївна

сторінка НПП Шапочки К.А.

 доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти. Член профкому університету від факультету.

Член науково-творчого колективу з розробки Типових навчальних планів та навчальних програм для школи II ступеня (5-9 (10) класи) спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів розробка базових навчальних програм для 6-7 класів (Освітня галузь «Мова і література. Іноземна мова») для дітей із ЗПР відповідно до наказу № 1517 від 29.10.2013р. МОН України «Про розроблення навчального забезпечення для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів».

Отримано сертифікати про підвищення кваліфікації: 1) «Освітня система в Європейському союзі: перспективи співробітництва та розвитку», 2) «Освітня система: сучасна методологія викладання англійської мови як іноземної – письмовий та усний переклад», Карлов університет, м. Прага, Чехія (липень, 2015). Пройшла стажування та приймала участь у міжнародному семінарі (м. Єрусалим, Ізраїль) з 4.12.2016 по 24.12.2016н.р. “New pedagogies in the 21st century – For Higher Education Teachers” («Педагогіка 21 століття – для викладачів вищої школи»). Стажування у Швеції The Visby Programme Summer University Course # 5 “Human Rights in Education” м. Умєа, Швеція 2006р., 2010р. Організація та участь у курсі (семінарі) “Human Rights in Higher Education” (Права людини у ВНЗ) Миколаїв, 29-30 квітня, 2007 р., Миколаїв, 28-30 квітня, 2008 р., Миколаїв, 14-17 травня, 2011 р. Організація та проведення (отримано грант 00026/2015) Міжнародного науково-практичного семінару з прав людини в освіті за підтримки публічної агенції «Шведський інститут» (SI Alumni event “Human Rights in Education”) жовтень 2015р. МНУ імені В.О.Сухомлинського. Організація та проведення (отримано грант 00026/2016) Міжнародного науково-практичного семінару з працевлаштування молоді та прав людини в освіті за підтримки публічної агенції «Шведський інститут» (SI Alumni event “Youth Emplyment & Human Rights”) вересень 2016р. МНУ імені В.О.Сухомлинського. Отримала сертифікат члена Національної федерації з наукової аналітики (IASHE, GISAP project) 2014р., 2015р., 2016р. Червень 2016 року отримала сертифікат В2 у ліцензованому тестовому центрі у м. Одеса (Cambridge English: FCE).

Викладає навчальні дисципліни: Логодидактика з історією логопедії, Основи дефектології та логопедії, Теорія і практика логопедії з історією логопедії, Логопедичне консультування.