Історія кафедри (ПО)

Історія кафедри

У 2014 році на базі кафедр педагогіки початкової освіти та методики початкової освіти утворено кафедру початкової освіти, яку очолила доктор філософії у галузі освіти, професор Якименко С. І.

На кафедрі працюють 14 викладачів.

Провідною метою діяльності кафедри є:

— підготовка спеціалістів початкового навчання, які здібні вирішувати психолого-педагогічні, науково-методичні та організаційні завдання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів;

— фахівців, обізнаних в нових педагогічних та інформаційних технологіях навчання та виховання, здібних використовувати сучасні наукові методи педагогічних досліджень для удосконалення навчально-виховної роботи в школі І ступеня;

— спеціалістів початкового навчання, здатних самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень педагогіки і методики початкової освіти.

Проводяться різноманітні благочинні акції, рейди, трудові десанти та інші заходи для дітей сиротинців, для людей похилого віку та інвалідів, та центру реабілітації «Надія», Червоного Хреста: «Зірка надії», «Святий Миколай мандрує світом»,  «Рука допомоги», «Запали різдвяну зірку в кожній душі» та інші.

До наукової діяльності  викладачі кафедри активно залучають студентів. Однією із основних форм роботи є організація та проведення студентських науково-практичних конференцій, на яких порушуються актуальні питання нашого сьогодення.

На базі кафедри ведеться робота над змістом, методичним та практичним наповненням та удосконаленням навчальних дисциплін з урахуванням кредитно-модульної системи, постійний пошук і впровадження активних методів навчання, що спонукають студентів до розвитку їх розумово-пізнавальної та самостійної діяльності, формування творчого мислення.

Колектив кафедри працює над удосконаленням навчально-виховного процесу за такими напрямками: ефективне здійснення між предметних зв’язків, розширення форм і методів контролю за самостійною роботою, розвиток творчої активності (мультимедійні презентації, оформлення стендів, виготовлення наочного матеріалу тощо), інноваційні процеси навчання.

На регулярних методичних семінарах кафедри постійно обговорюються важливі освітні питання, а саме:

А) Актуальні питання сучасної педагогіки.

Б) Підходи до визначення педагогічних трансформацій.

В) Інноваційні підходи до навчання та виховання.

Г) Використання новітніх комп’ютерних технології у процесі навчання .

Д) Використання комп’ютерного цифрового відео у навчанні.

Е) Навчання за допомогою комп’ютера та     інтернет-ресурсів.

Є) Використання комп’ютерних технологій під час організації самостійної роботи студентів.

Ж) Показ та обговорення відкритого заняття з практичних курсів дисциплін, що вивчаються.

Кожна дисципліна, що викладається на кафедрі, забезпечується підручниками та методичними посібниками. Викладачами розроблено методичні рекомендації, посібники для проведення практичних, індивідуальних занять з дисциплін та для організації самостійної роботи студентів, вказівки для написання курсових та дипломних робіт та складання державних іспитів.

Єдність навчальної та виховної роботи. Цей принцип є одним з головних для підготовки вчителів початкових класів, так як у початковій школі особливо інтенсивно йде процес формування особистості дитини, розвиток і становлення всіх її розумових, моральних, естетичних, громадянських та інших якостей. Тому кафедра прагне готувати вчителів-вихователів, здатних забезпечити такий процес у початкових класах.

Таким чином, сьогодні кафедра становить потужний колектив науковців, які на високому професійному рівні результативно та перспективно. Безумовно, в подальшому  стратегія розвитку кафедри набиратиме нових обертів. Планується  удосконалення системи роботи кафедри, оновлення всіх сфер її діяльності. Зокрема розширюватиметься міжнародне співробітництво, укладатимуться спільні наукові проекти.