Науково-дослідний центр розвитку ідей Василя Сухомлинського

 З 1 листопада 2018 року розпочав свою роботу Науково-дослідний центр розвитку ідей Василя Сухомлинського. Даний осередок утворено до 100-ї річниці з Дня народження українського педагога світового рівня Василя Сухомлинського та з метою вивчення і популяризації його педагогічної спадщини в системі вищої, середньої, початкової та дошкільної освіти, шляхом встановлення постійних контактів з науковими установами та закладами освіти України та зарубіжжя.

Положення про НДЦ 1.10.18

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ІДЕЙ

ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

 RESEARCH CENTER FOR THE DEVELOPMENT OF

VASYL SUKHOMLYNSKYI IDEAS 

Науково-дослідний центр розвитку ідей Василя Сухомлинського – це структурний підрозділ МНУ імені В.О. Сухомлинського, утворений в складі факультету дошкільної та початкової освіти у 2018 році. Research Center for the Development of Vasyl Sukhomlynskyi Ideas (the Center) is a structural unit of V.O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, and is formed as part of Preschool and Primary Education Department in 2018.
Метою діяльності науково-дослідного центру розвитку ідей Василя Сухомлинського є науково-методичне забезпечення вивчення та популяризації педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в системі вищої, середньої початкової та дошкільної освіти шляхом встановлення постійних контактів із науковими та навчальними закладами України і зарубіжжя;

– співробітництво і співпраця з Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В.О. Сухомлинського, Всеукраїнською асоціацією Василя Сухомлинського, Державним педагогічно-меморіальним музеєм Василя Сухомлинського, НВК «Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – ліцей імені Василя Сухомлинського» з метою розробки й реалізації спільних програм з творчого освоєння спадщини педагога;

 

– ініціювання використання педагогічного доробку В.О. Сухомлинського в науковій, методичній і практичній роботі викладача ЗВО, науковому пошуку студентів, виконанні практичних та індивідуальних досліджень;

– вирішення актуальних проблем педагогічного, гуманітарного профілів, пов’язаних із освітнім процесом, що відбувається в загальноосвітніх школах та дошкільних навчальних закладах на засадах педагогічного досвіду В.О. Сухомлинського;

– зв’язок із навчальним процесом, залучення викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів до вирішення важливих наукових завдань у контексті педагогічних ідей видатного українського педагога-гуманіста В.О. Сухомлинського,

– організація виховної роботи та розвиток творчої ініціативи студентів, висвітлення й оприлюднення в ЗМІ та інтернет-ресурсах результатів творчих конкурсів і проведених заходів;

 

– організація і проведення наукових та науково-освітніх виставок, семінарів, конференцій, круглих столів, ток-шоу, присвячених педагогічній діяльності В.О. Сухомлинського;

– ознайомлення студентів-першокурсників з непересічною та унікальною особистістю Василя Сухомлинського, його виховною системою та секретами педагогічної майстерності.

The purpose of the Center is to provide scientific and methodological support for the study and popularization of the pedagogical heritage of V.O. Sukhomlynskyi in the system of higher, secondary, primary and preschool education by establishing permanent contacts with scientific and educational institutions of Ukraine and abroad;

— cooperation with V. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine, the Ukrainian Association of Vasyl Sukhomlynskyi, the State Pedagogical and Memorial Museum of Vasyl Sukhomlynskyi, the NVK «Pavlysk Secondary School of the I-III. – Vasyl Sukhomlynskyi Lyceum» with the aim of developing and implementing joint programs for the creative development of the teacher’s heritage;

 

 

— initiating the use of the pedagogical work of V.O. Sukhomlynskyi in the scientific, methodical and practical work of a teacher of higher education institutions, the scientific search of students, the performance of practical and individual research;

 

— solving the current problems of pedagogical and humanitarian profiles related to the educational process that takes place in secondary schools and preschool educational institutions based on the pedagogical experience of V.O. Sukhomlynskyi;

 

— the connection with the educational process, the involvement of teachers, doctoral students, post-graduate students, master’s students and students in solving important scientific problems in the context of the pedagogical ideas of the outstanding Ukrainian pedagogue-humanist V.O. Sukhomlynskyi,

— organization of educational work and development of students’ creative initiative, coverage and publication in mass media and the Internet resources of the results of creative contests and events;

— organization and holding of scientific and scientific-educational exhibitions, seminars, conferences, round tables, talk shows dedicated to the pedagogical activities of V.O. Sukhomlynskyi;

— familiarizing first-year students with Vasyl Sukhomlynskyi’s extraordinary and unique personality, his educational system and the secrets of pedagogical mastery.

 

 

 

 

Науково-дослідний центр розвитку ідей Василя Сухомлинського входить до структури Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського і підпорядковується факультету педагогічної та соціальної освіти. 

Одним із напрямів модернізації освіти в Україні є звернення до педагогічної спадщини В. Сухомлинського на засадах ретельного вивчення та аналізу його педагогічного досвіду, ключові ідеї якого лягли в основу концепції «Нової української школи». У зв’язку з цим, особливий інтерес і актуальність набувають дослідження трансформацій змісту освіти в ХХІ столітті та зосередження уваги на нагальних проблемах сучасної освіти – дошкільної, початкової, середньої, вищої, акцентуючи увагу на діалектичний взаємозв’язок означеного процесу із кризовими соціокультурними, суспільно-політичними реаліями України, що й зумовило вибір теми дослідження науково-дослідного центру: «Освіта ХХІ століття: теорія і практика в контексті гуманізму Василя Сухомлинського».

Осмислення педагогічного доробку Василя Сухомлинського, уміле використання на практиці його актуальних думок і геніальних ідей, збагачує досвід роботи педагогів на принципах послідовності і наступності в усіх ланках освіти, сприяє успішному розв’язанню проблеми духовного розвитку особистості.

Завдяки впровадженню та реалізації ідей Василя Сухомлинського, зокрема, відтворенню Уроків мислення серед природи, успішно здійснюється співпраця із закладами дошкільної освіти та закладами загальної середньої освіти Миколаївщини.

Щороку до річниці від дня народження Василя Олександровича проводиться конкурс творчих і наукових робіт студентської молоді. За результатами конкурсу готується виставка «Ціле море світла».

 

Гарною традицією стало щоосені відвідувати батьківщину Василя Сухомлинського – смт. Павлиш, де на студентів і викладачів чекає незабутня екскурсія до Державного педагогічно-меморіального музею Василя Сухомлинського. Тут на власні очі можна побачити місця, де жив, працював і надихався на творчість наш славетний співвітчизник.

 

Щомісяця збирають коло однодумців цікаві науково-методичні семінари, метою яких є обговорення теоретичних поглядів і практичного досвіду В.О. Сухомлинського з проблем виховання особистості в учнівському колективі, які найбільш повно відповідають вимогам сучасності, сприяють поглибленню гуманістичної спрямованості виховного процесу.

 

Запрошуємо до співпраці освітян Миколаївщини для проведення спільних семінарів-практикумів на тему: «Пізнавати світ розумом і серцем», зустрічей за круглим столом, педагогічних читань: «Про виховання моральної краси» та ін.

 

«Життя прожить – не поле перейти» –

Народна мудрість споконвіку вчила.

До нього Доля не підводила мости,

Але йому подарувала крила.

Ці крила – вічна воля до життя,

Відмінна пам’ять, інтелект високий.

Безмежне прагнення змінити майбуття,

Перемогти хвороби, війни, роки…

Хай доля щедрим ланом не була,

І все тяжкою працею здобуто.

Однак ця доля вже в історію лягла,

Як України золотий здобуток.

Він жив для нас, для щастя і добра,

Його повік шанують добрі люди.

Хай пам’ять про людину цю живе,

Взірцем для всіх нас і надалі буде.