Історія кафедри (ПО)

Відлік діяльності кафедри початкової освіти (колишня назва кафедри – педагогіки і методики початкового навчання) датується днем відкриття в Миколаївському державному педагогічного інституту імені В. Г. Бєлінського 1 вересня 1978 року факультету підготовки вчителів початкових класів.

У різні роки кафедру очолювали доц. Р. Солопова,  доц. В. Шахненко, доц. В. Ощепкова,  доц. Л. Канішевська (нині – доктор педагогічних наук, заступник директора Інституту проблем виховання АПН України), доц. К. Нор, доц. С. Кисельов, доц. В. Халамендик, О. Кузнєцова (нині вона – проректор з науково-педагогічної роботи МНУ імені В.О.Сухомлинського).

У 1988 році кафедра розділилася на кафедру філологічних і природничих дисциплін і кафедру педагогіки та методики початкового навчання.

У 1990 році утворилась кафедра природничо-математичних дисциплін, яку очолила кандидат педагогічних наук, доцент Т. Васильєва, далі з 1993 р. – кандидат педагогічних наук, доцент С. Дятлова, під керівництвом якої працювали К. Авраменко, О. Деркач, С. Гетманцев, В. Мирошніченко, Л. Рехтета, В. Федоров, В. Халамендик, І. Січко та сумісники С. Горячев і С. Таращук.

Із великою вдячністю й теплотою випускники й колеґи згадують Б. Авраменка, Т. Бабенко, Т. Васильєву, Л. Доренську, А. Жуковську, Т. Васильєву, В. Жиденко, Є. Задою, М. Пігар, В. Покиданця, Н. Рагуліну, В. Токаря, В. Трохименко, Т. Філіп’єву, Є. Цибіна, Б. Колодяжного, О. Деркача, Л. Доренську, О. Дубову, А. Жуковську, І. Казанжи, А. Колос, М. Ландер, В. Марущак, Л. Мірошниченко, Н. Шахірєву, Л. Олійник, А. Желан, Н. Прасол, Т. Процик, О. Семенову, В. Твердохліб, І. Хрестіну, Т. Зубенко, Г. Лагошняк, О. Перепелицю, І. Пак, Л. Шкавро та багатьох інших.

У 2014 році на базі кафедр педагогіки початкової освіти та методики початкової освіти утворено кафедру початкової освіти, яку очолила доктор філософії у галузі освіти, професор С. Якименко, відмінник народної освіти. С. Якименко нагороджена орденами «Княгині Ольги ІІІ ступеня», «Гордість і слава України», «Берегиня України»

Ім’я вченого-практика С. Якименко сьогодні відоме всій педагогічній громаді України. Вона – автор понад 400 наукових праць, серед яких значна кількість навчальних і методичних посібників. С. Якименко брала участь у конкурсі на кращий навчально-методичний посібник й отримала ґрант Дж. Сороса.

Світлана Іванівна є керівником потужної наукової школи, під її керівництвом захистили кандидатські дисертації понад 25 осіб.

В 2020 році С. Якименко стала лауреатом Державної премії України в галузі освіти 2019 року у номінації «Дошкільна і позашкільна освіта» за комплексну науково-прикладну роботу «Перспективність і наступність між дошкільною та початковою освітою засобами інтегрованої особистісно-орієнтованої технології в умовах Нової української школи».

Основним завданням кафедри є підвищення якості професійно-педагогічної підготовки майбутнього фахівця початкової освіти за наступними напрямками: формування теоретичної бази знань; впровадження сучасних технологій у практику роботи закладів освіти, формування в студентів методичної компетентності із дисциплін, що викладаються в освітньому середовищі сучасної школи; виховання ерудованої, творчої особистості майбутнього вчителя в умовах євроінтеграційних освітніх процесів..

Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри початкової освіти сформований із фахівців, які мають вагомий науковий і практичний досвід роботи. У штаті кафедри працюють кандидати педагогічних наук, доценти: К. Авраменко, С. Паршук, І. Січко, кандидати педагогічних наук: Т. Білявська, А. Тимченко, Т. Філімонова, Н. Іванець, Г. Бреславська, викладач А. Тарасюк.

Кафедра початкової освіти забезпечує якісну професійну підготовку фахівців зі спеціальності 013 «Початкова освіта» за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти та є випусковою.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання близько 45 навчальних фахових дисциплін, для яких розроблено сучасне навчально-методичне забезпечення.

Викладачі кафедри беруть участь у науково-дослідній роботі на тему «Інноваційно-технологічна підготовка майбутніх учителів початкової школи у закладі вищої освіти» під керівництвом завідувача кафедри початкової освіти, професора Якименко С. І. З метою широкої  апробації  результатів проведеного дослідження було проведено: Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Педагогічна толерантність як складова професіограми вчителя (актуалізація ідей В.О. Сухомлинського)» (24-25 вересня 2020 року) на базі Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (дистанційно), Всеукраїнську конференцію з проблем вищої освіти і науки «Сучасні тенденції підготовки майбутніх фахівців початкової освіти» (29 жовтня 2020 року, м. Миколаїв), XXVIІ Всеукраїнські педагогічні інтернет-читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи» (30 вересня 2020 року) тощо.

За своїми науковими інтересами кафедра підтримує тісні зв’язки з провідними науковими установами, закладами вищої освіти України. Зокрема, з інститутами Національної академії педагогічних наук України, Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Глухівським державним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, Херсонським державним університетом та ін.

Кафедра активно співпрацює із закладами загальної середньої освіти.

Наукове життя кафедри наповнене участю викладачів і студентів у різноманітних конкурсах, олімпіадах, міжнародних і всеукраїнських конференціях, «круглих столах», семінарах, виставках, конкурсах наукових робіт тощо. Щорічно студенти беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Початкова освіта».

Сьогодні кафедра початкової освіти факультету педагогічної та соціальної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського становить потужний колектив науковців (90 % складу кафедри мають науковий ступінь та вчене звання), які працюють на високому професійному рівні результативно та перспективно. Безумовно, в подальшому стратегія розвитку кафедри набиратиме нових обертів у сфері її діяльності, зокрема міжнародне співробітництво, укладатимуться спільні наукові проекти, а також продовження підготовки високоосвічених фахівців початкової освіти.