Навчально-методична робота (ПО)

1. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Невід’ємною частиною цілісного навчально-виховного процесу і одним із основних напрямів діяльності кафедри початкової освіти є навчально-методична робота, якою передбачено реалізацію питань з планування, якісної організації та проведення усіх видів навчальних занять, самостійної роботи і контролю знань майбутніх учителів початкової школи, підвищення рівня їх підготовки до професійно-педагогічної діяльності. Методична робота на кафедрі організовується та проводиться за спеціальним планом методичної роботи, що розробляється на навчальний рік. При щомісячному плануванні він уточнюється та доповнюється, враховуючи динамічні ситуації сьогодення. На кафедрі діють методичні семінари, мета яких – зростання рівня педагогічної майстерності викладача й науково-педагогічного колективу, встановлення єдності поглядів на навчання та виховання, а також на використання навчально-матеріальної бази, вироблення і застосування нових прийомів навчання.

Основними завданнями навчально-методичної роботи кафедри є:
1. Оновлення навчально-методичних комплексів дисциплін, закріплених за кафедрою, відповідно до сучасних вимог вищого навчального закладу:

— удосконалення робочих програм з кожної дисципліни, змісту, форм і методів навчання студентів;

— підготовка презентацій, наочних матеріалів з лекційного курсу навчальних дисциплін, підготовка навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій для студентів до видання (друкований або електронний варіант);

—   розроблення методичних рекомендацій з метою організації, планування та конт­ролю за самостійною роботою студентів;

  1. Проведення І туру щорічної олімпіади студентів спеціальності «Початкова освіта» та консультування переможців з метою їх підготовка до наступних етапів.
  2. Обмін досвідом викладачів кафедри через проведення та обговорення відкритих занять.
  3. Моніторинг якості освіти, на засадах тестових методів оцінювання дисциплін, що закріплені за кафедрою, рейтинг студентів та їх навчальних досягнень.

У І семестрі 2016-17 н.р. проведено 3 методичні семінари кафедри, присвячені особливостям організації навчального процесу початкової школи за Методичними рекомендаціями МОН України (2016 р.) за освітніми галузями: «Математика», «Мова та література», «Природознавство» та «Суспільствознавство».

Спільно з бібліотекою МНУ імені В.О.Сухомлинського було проведено виставку нової наукової та методичної літератури, присвяченої професійній підготовці фахівців дошкільної та початкової освіти.

На кафедрі створено банк даних: «Різнорівневих тестів для перевірки знань студентів», «Текстів ректорських контрольних робіт», «Результатів написання ректорських контрольних робіт».

Викладачами кафедри здійснюється аналіз написання ректорських контрольних робіт,  надаються щотижня методичні консультації студентам з метою підготовки їх до практичних занять та підготовки до зимової сесії, систематично здійснюється контроль та перевірка творчих завдань та самостійна робота студентів.

Викладачами кафедри підготовлено до друку 5 навчально-методичних посібників, напрацювання викладачів друкуються у «Методичному віснику кафедри початкової освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського»