Навчально-методична робота (ПтДП)

Навчально-методична робота кафедри педагогіки та дитячої психології є важливою складовою навчально-виховного процесу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського і спрямована на вдосконалення викладання навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, підвищення педагогічної майстерності викладачів, якісну організацію самостійної роботи і контролю знань студентів.

Основними завданнями методичної роботи кафедри є:

—   створення навчально-методичних комплексів з дисциплін, закріплених за кафедрою, відповідно до сучасних вимог під­готовки студентів – майбутніх вихователів та вчителів початкових класів;

—   удосконалення навчальних та робочих програм з кожної дисципліни, змісту, форм і методів навчання студентів;

—   розробка методичних рекомендацій із планування, організації та конт­ролю самостійної роботи студентів;

— науково-педагогічні працівники кафедри проводять роботу з удосконалення організації та методики проведення іспитів. Переглянуто й доповнено перелік питань до іспитів, всі питання конкретизовані та наближені до майбутньої практичної діяльності;

— під час лекційних і практичних занять із дисциплін, що викладаються на кафедрі, вводиться використання системи Moodle. Розробляються електронні курси, що включають наступні навчальні елементи: опитування студентів, електронні лекції, тести самоконтролю, методичні рекомендації для підготовки до семінарів і виконання практичних і лабораторних робіт, модульний контроль (тестування);

— консультування студентів-учасників олімпіад з педагогіки та психології;

—  підвищення педагогічно-професійної майстерності викладачів кафедри шляхом  обміну досвідом роботи через проведення відкритих та показових занять, підвищення їхньої кваліфікації (стажування);

— підготовка презентацій, відеоматеріалів, наочних та електронних матеріалів з курсу навчальних дисциплін;

— підготовка викладачами кафедри низки навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій з дисциплін:

  • Бабаян Ю.О. Основи практичної психології (практикум): навчальний посібник / Ю.О. Бабаян. — Миколаїв: Іліон, 2016. – 110 с.;
  • Прасол Д.В., Литвиненко І.С., Шапошникова Ю.Г., Чугуєва І.Є., Кузнецова С.В., Рєпка А.О. Основи геронтопсихології: Методичні рекомендації. – Миколаїв: Вид-во «Арнекс», 2015. – 96 с.;
  • Психологічне благополуччя особистості фахівця: моногр. / С.В.Карсканова – Миколаїв, Іліон. – 2015. – 156 с..

— проведення методичних семінарів та вебінарів для викладачів, студентів, вчителів, освітніх психологів. На кафедрі є постійно діючий методичний семінар науково-педагогічних працівників кафедри, на якому обговорюються важливі проблеми навчально-методичної роботи з урахуванням досвіду провідних вітчизняних і зарубіжних ВНЗ, щомісячно проводяться методичні семінари, метою яких є обмін професійним досвідом;

— підготовка інформаційних матеріалів (буклети, стенди, відеороликів) про факультет дошкільної та початкової освіти;

— налагодження основ співпраці з обласним управлінням освіти м. Миколаєва, районними відділами освіти Миколаївської області;

— участь у Ярмарках професій, круглих столах, виставках та інших заходах, організованих районними центрами зайнятості населення, телевізійними компаніями та іншими державними, приватними і громадськими організаціями;

— організація постійно діючого взаємозв’язку з потенційними абітурієнтами через електронну пошту;

— організація роботи «Університетських студій» / Будак В.Д., Олексюк О.Є., Дрозд О.В., Рєпка А.О.;

— організація та проведення курсу дистанційних занять «Професійна підготовка педагогів-психологів до роботи з дітьми, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях» / Рєпка А.О., Шапошникова Ю.Г.