Дисципліни (ПІО)

1. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ ФАХІВЦЯМИ КАФЕДРИ:

 1. Патопсихологія та психологічне консультування (ОКР «Бакалавр». Галузь знань: 01 Педагогічна освіта. Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психічні та аномальні порушення у дітей, патопсихологічні особливості особистості та проблеми  психологічного консультування клієнтів. Метою викладання навчальної дисципліни „Патопсихологія та психологічне консультування” є отримання студентами глибоких теоретичних знань щодо особливостей порушень психічного та особистісного розвитку людини на різних етапах онтогенезу, вивчення змісту особливостей психологічного консультування з проблем розвитку людини, оволодіння студентами найважливішими теоретичними і практичними знаннями   з патопсихології та психологічного консультування.

 1. СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ (Ступінь: «Магістр». Галузь знань: 01 Освіта. Спеціальність: 012 Дошкільна освіта)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні наукові уявлення про педагогіку сімейного виховання. Метою викладання навчальної дисципліни „Сімейне виховання” є ознайомлення студентів з основними положеннями цієї навчальної дисципліни, зокрема з її понятійним апаратом,  розуміння сутності сімейного та суспільного виховання   у підготовці студентів до роботи з батьками, ознайомлення студентів з позитивним досвідом сімейного виховання задля виявлення і використання  практичній діяльності.

 1. ПСИХОТЕРАПІЯ З ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЮ РОБОТОЮ (ОКР «Бакалавр». Галузь знань: 01 Педагогічна освіта. Напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта.)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є розвиток та зміст психотерапевтичної роботи та психокорекційної практики на різних етапах онтогенезу. Метою викладання навчальної дисципліни „Психотерапія з психокорекційною роботою” є формування у студентів загальних уявлень про психотерапевтичну та психокорекційну роботу, оволодіння студентами найважливішими теоретичними проблемами з психотерапії та психокорекції; ознайомити студентів з основними напрямками психотерапії, основними представниками цих напрямків.

 1. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ (Ступінь: «Магістр». Галузь знань: 01 Освіта. Спеціальність: 012 Дошкільна освіта)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості організації національно-патріотичного виховання в закладах освіти.  Метою викладання навчальної дисципліни „Національно-патріотичне виховання в закладах освіти” є розвиток професійної компетентності: набуття студентами знань про основні цілі, стратегії та принципи організації національно-патріотичного виховання в закладах освіти; форми, методи, прийоми і способи роботи з дошкільнятами,  школярами та студентами щодо формування національної гідності та патріотизму.

 1. Актуальні проблеми дитячої психології з методикою викладання у вищій школі (Ступінь: «Магістр». Галузь знань: 01 Освіта. Спеціальність: 012 Дошкільна освіта)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: сучасні наукові психолого-педагогічні  уявлення про методику викладання дитячої психології у вищій школі та визначення актуальних  проблем дитячої психології.  Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми дитячої психології з методикою викладання в вищій школі»  є розвиток професійної компетентності: набуття студентами знань про основні цілі, стратегії та принципи організації вивчення дитячої психології; форми, методи, прийоми і способи роботи зі студентами та готовності до застосування їх в практичній діяльності.

 1. Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи (ОКР «Бакалавр». Галузь знань: 01 Педагогічна освіта. Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологічні та педагогічні складові готовності дитини до навчання у школі. Метою викладання навчальної дисципліни «Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи» є отримання студентами глибоких теоретичних знань щодо особливостей підготовки дитини до навчання, вивчення змісту оволодіння студентами найважливішими теоретичними і практичними знаннями   щодо психолого-педагогічної підготовки дитини до навчання у школі.

 1. ДІАГНОСТИКА ТРУДНОЩІВ У НАВЧАННІ ТА ЇХ ПОДОЛАННЯ (Ступінь: «Магістр». Галузь знань: 01 Освіта. Спеціальність: 012 Дошкільна освіта)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості діагностики труднощів у навчанні, причини виникнення труднощів та шляхи їх подолання. Метою викладання навчальної дисципліни «Діагностика труднощів у навчанні та їх подолання» є отримання студентами глибоких теоретичних знань та практичних умінь щодо виявлення труднощів у навчальній діяльності, діагностування труднощів,  вивчення змісту причин виникнення труднощів та оволодіння шляхами подолання труднощів.

8. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ (Ступінь: «Магістр». Галузь знань: 01 Освіта. Спеціальність: 012 Дошкільна освіта).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є питання психічного розвитку дітей дошкільного віку у сучасних соціокультурних умовах в Україні.

Метою викладання навчальної дисципліни виступає формування у майбутніх магістрів спеціальної системи знань про особливості психічного розвитку дітей дошкільного віку і забезпечення готовності працювати в дошкільних закладах відповідно до сучасних вимог.

 1. УНІВЕРСИТЕТСЬКІ СТУДІЇ (Ступінь: «Бакалавр». Галузь знань: 01 Освіта. Спеціальність: 012 Дошкільна освіта).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є соціально-педагогічні умови адаптації молоді до навчання у ВНЗ, становлення та розвиток університетської освіти у світ та в Україні, організація університетської освіти в контексті Болонського процесу, психолого-педагогічні засади організації наукової  та самостійної праці студентів.

Метою вивчення навчальної дисципліни є надання студентами теоретичних знань про структуру і зміст вищої освіти в Україні основи законодавчих актів щодо вищої освіти, вимог Болонського процесу та сприяння успішній адаптації студентів у вищому навчальному закладі.

 1. ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (Ступінь: «Бакалавр». Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки. Напрям підготовки: 6.020303 Філологія).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є аналіз поняття ы змісту «педагогічної технології» з позицій вітчизняної і зарубіжної педагогіки, психології та філософії освіти, осмислення технологій в освітньому просторі України.

Метою курсу є формування у майбутніх фахівців базове знання про педагогічні технології, їх різновиди та роль у підвищенні якості освіти у навчально-виховних закладах України.

 1. ПСИХОЛОГІЯ (Ступінь: «Бакалавр». Галузь знань: 03 Гуманітарні науки. Напрям підготовки: 014.03 Середня освіта. (Історія)).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психічні явища  як відображення навколишньої дійсності завдяки діяльності головного мозку з метою регуляції власної поведінки, спілкування, діяльності.

Метою викладання дисципліни є формування у студентів фундаментальних знань про розвиток механізмів психіки, з особливостями психічної діяльності людини, через перебіг психічних явищ, психічних станів, психічних процесів, ознайомлення з методологією науки та психологічних досліджень.

 1. ПСИХОЛОГІЯ (ЗАГАЛЬНА, ВІКОВА І ПЕДАГОГІЧНА З ПСИХОДІАГНОСТИКОЮ)

Мета курсу: формування у студентів фундаментальних знань про психіку,  виникнення і розвиток людської свідомості; ознайомлення студентів з поглядами вітчизняних та західних науковців на природу психічного та особистості як носія цього психічного; формування уявлень про психологічні закономірності, етапи, умови і критерії успішного протікання процесів засвоєння дітьми знань, моральних норм та принципів та озброєння умінням застосовувати на практиці психодіагностичний інструментарій.

Основними завданнями курсу є: озброєння студентів знаннями психологічних закономірностей навчання і виховання,  особливостей педагогічної діяльності, а також здійснення практичної підготовки студентів для роботи з різними суб’єктами навчально-виховного процесу; вироблення вмінь застосування знань в професійній діяльності, а також формування готовності студентів самостійно пізнавати, аналізувати, шукати глибинні взаємозв’язки повсякденних життєвих явищ, розуміти себе і соціальний світ.

 1. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ З ІСТОРІЄЮ ПСИХОЛОГІЇ

Мета курсу: вироблення у студентів наукового світогляду, оволодіння глибокими знаннями про основні тенденції та концепції наукової думки від найдавніших часів до наших днів, про соціально-психологічні детермінанти становлення особистості та групи та особливості їх розвитку в сучасному соціокультурному середовищі.

Основними завданнями курсу є: засвоєння теоретичних знань щодо історії виникнення та розвитку пси­хологічної науки, соціально-психологічних феноменів, їх закономірностей та механізмів; вироблення вмінь застосування знань в професійній діяльності, а також формування готовності студентів самостійно пізнавати, аналізувати, шукати глибинні взаємозв’язки повсякденних життєвих явищ, розуміти себе і соціальний світ.

 1. ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Мета курсу – підготовка кваліфікованих спеціалістів, які можуть здійснювати практичну психологічну роботу. Даний курс дозволяє студентам узагальнити теоретичні та практичні знання з різних психологічних дисциплін, навчитися використовувати їх на практиці з метою ефективної організації психологічної служби в закладах освіти різного рівня.

Основними завданнями курсу є: засвоєння знань та набуття навичок з використання методик, спрямованих на вивчення психічних явищ; формування у студентів системи психологічних знань щодо особливостей супроводу діяльності освітніх закладів,  визначення змістової специфіки кожного з етапів професійного супроводу діяльності; ознайомлення студентів із основними психодіагностичними, психокорекційними та профілактичними методами, що застосовуються в діяльності фахівця психологічної служби.

 1. ПСИХОЛОГІЯ (ЗАГАЛЬНА, ДИТЯЧА, ПЕДАГОГІЧНА)

Мета курсу – формування  у майбутніх педагогів систематизованих психолого-педагогічних уявлень, теоретичних знань та практичних умінь, які дозволять їм адекватно і ефективно використовувати одержані знання при реалізації педагогічної діяльності.

Основними завданнями курсу є: озброєння студентів знаннями психологічних закономірностей навчання і виховання,  особливостей педагогічної діяльності, а також здійснення практичної підготовки студентів для роботи з різними суб’єктами навчально-виховного процесу; вироблення вмінь застосування знань в професійній діяльності, а також формування готовності студентів самостійно пізнавати, аналізувати, шукати глибинні взаємозв’язки повсякденних життєвих явищ, розуміти себе і соціальний світ.

2. ІНФОРМАЦІЙНІ ПАКЕТИ ДИСЦИПЛІН 

ІІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ПРОГРАМУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОТЕРАПІЯ 4 КУРС

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ДО

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОТЕРАПІЯ 3 КУРС

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ПРОГРАМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ПРОГРАМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ НА МИКОЛАЇВЩИНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ПРОГРАМУВАННЯ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗНЗ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ЕТНОПСИХОЛОГІЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ЛОГОПСИХОЛОГІЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПЕДАГОГІКА 2 КУРС

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОЛОГІЯ (ЗАГАЛЬНА, ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА З ОСНОВАМИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОЛОГІЯ (ПЕДАГОГІЧНА)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОЛОГІЯ 1 КУРС ІНОЗ.ФІЛОЛ.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОЛОГІЯ 1 КУРС БІОЛОГИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОЛОГІЯ 1 КУРС ІНОЗ. ФІЛОЛ.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОЛОГІЯ 2 КУРС

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОЛОГІЯ 3 КУРС

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОЛОГІЯ КРИЗОВА ТА ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА СПІВПРАЦІ З РОДИНАМИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 7 курс

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДІАГНОСТИКА ТРУДНОЩІВ У НАВЧАННІ ТА ЇХ ПОДОЛАННЯ 7 курс

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 7 курс

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ пАТОПСИХОЛОГІЯ 4 курс ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ 7 курс

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПАТОПСИХОЛОГІЯ 4 курс